fbpx

Программа

ABC keeltekool õ̃ppekava: algajate kursuse õppekava

Õppekavarühm

222-Võõ̃rkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõ̃ppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Õppe kogumaht on 120/140 akad. tundi

NB ! /eesti keel A2-tase on 180+40/

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp — kõigile huvilistele

Õppe alustamise tingimused — õppemaksu tasumine

Eesmärk

Õppe eesmärgiks on omandada keeleteadmised, mis aitavad õ̃pilasel end tuntud ja igapäevasituatsioonides väljendada. Keelekasutaja mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

Õpiväljundid

Koolituse lõ̃puks õppija kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Saab aru tekstidest, lauludest ja ka tekstidest kus esinevad passivsed sõnad. Oskab rõhutada kuuldud materjali peamist infot; täpselt eristab erinevate inimeste keeli.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Võrdleb oma pere teiste peredega, oma koolielu teistega. Oskab oma mõtteid edasi öelda.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Oskab malli pealt kirjutada kutset, õnnitluskaardi. Kirjutab oma sõbrale tavalist või elektroonset kirja; lugusid ja etteütlusi.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Vestleb ja vastab küsimustele teemadel (sport, sõbrad ja perekond, igapäevaelu, õppimine ja töö, kodu, toit, ostud, muusika, elustiil, keskkond, pühad). Omatud sõnavara abil räägib oma igapäevastest toimingutest ja harrastustest.

Õppesisu

Sõnavara ~ 600 sõna ja väljendi ulatuses

Teema: Rõõm teiega kohtuda

Teema: Teises riigis 

Teema: Linna peal

Teema: Kodu, töö ja pere

Teema: Aeg endale

Teema: Inimesed on hämmastavad

Teema: Loomingulised inimesed 

Teema: Lahkumine

Teema: Raha kulutamine

ABC keeltekool õppekava: algajate kursuse õppekava:

Intensiivkursus A2+B1 (vestluskursus)

Õppekavarühm

222-Võõ̃rkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Õppe kogumaht on 80 akad. tundi

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp — kõigile huvilistele

Õppe alustamise tingimused — õppemaksu tasumine

Eesmärk

Õppe eesmärgiks on omandada keeleteadmised, mis aitavad õpilasel end tuntud ja igapäevasituatsioonides väljendada. Keelekasutaja mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Saab aru tekstidest, lauludest ja ka tekstidest kus esinevad passivsed sõnad.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. 

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Vestleb ja vastab küsimustele teemadel (sport, sõbrad ja perekond, igapäevaelu, õppimine ja töö, kodu, toit, ostud, muusika, elustiil, keskkond, pühad). Omatud sõnavara abil räägib oma igapäevastest toimingutest ja harrastustest.

Õppesisu

Teema: Rõõm teiega kohtuda

Teema: Teises riigis 

Teema: Linna peal

Teema: Kodu, töö ja pere

Teema: Aeg endale

Teema: Inimesed on hämmastavad

Teema: Loomingulised inimesed 

Teema: Lahkumine

Teema: Raha kulutamine

ABC keeltekool õppekava: kesktaseme kursuse õppekava

Õppekavarühm

222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Õppe kogumaht on 140/180 akad. tundi

NB ! /eesti keel B1 tase on 200 + 100/

NB ! /eesti keel B2 tase on 200 + 150/

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp — B1 taseme kursusel osalemise eelduseks on A2.2 tase Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi järgi, mis määratakse testi läbiviimise tulemusena

Õppe alustamise tingimused — õppemaksu tasumine

Eesmärk

Õppe eesmärgiks on viia keeleteadmised sellele tasemele, et õpilane oleks võimeline saama aru infost selges tavakõnes tuttaval teemal nagu töö, kool, vaba aeg jne.

Keelekasutaja mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm. Saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu; saab aru argitekstist, mis on ette kantud teiste inimeste poolt ja telefoni teel saadud sündmused; eristab detaile kuuldud tesktist, kuid eristab sündmuste käiku; kuulab ja leiab lühikeses ettekandes vajalikku informatsiooni. Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu; loeb tekste erinevates funktsionaalsetes stiilides; eristab tekstist vajalikku informatsiooni; erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Oskab kirjutada formaalset ja mitteformaalset kirja; täita küsimustike ja ankeete. Kirjutab esseid kus oskab arutleda, oma nägemusi ja hinnanguid edasi anda

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Oskab vestelda põhiteemadel, kuid esinevad raskused väljendamisega. On tutvunud suhtlemisetiketiga ja oskab seda kasutada ja oskab rahuldavalt suhelda võõrkeeles. õppesisu

Sõnavara ~ 1000 sõna ja väljendi flatuses

Teema: Vaba aeg ja elustiil 

Teema: Puhkusel, tööl 

Teema: Aeg maha

Teema: Ambitsioonid ja unistused 

Teema : Vana ja uus

Teema: Parimad asjad elus

Teema: Ma pean selle saama! 

Teema: Õige inimese leidmine

Teema: Raha, raha, raha

Teema: Kujutage ette … 

ABC keeltekool õppekava: kesktaseme kursuse õppekava:

Intensiivkursus B1 +

Õppekavarühm

222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Õppe kogumaht on 80 akad. tundi

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp —  vestluskursus B1 + 

Õppe alustamise tingimused — õppemaksu tasumine

Eesmärk

Õppe eesmärgiks on viia keeleteadmised sellele tasemele, et õpilane oleks võimeline saama aru infost selges tavakõnes tuttaval teemal nagu töö, kool, vaba aeg jne.

Keelekasutaja mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm. Saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu; saab aru argitekstist, mis on ette kantud teiste inimeste poolt ja telefoni teel saadud sündmused; eristab detaile kuuldud tesktist, kuid eristab sündmuste käiku; kuulab ja leiab lühikeses ettekandes vajalikku informatsiooni. Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu; loeb tekste erinevates funktsionaalsetes stiilides; eristab tekstist vajalikku informatsiooni; erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. 

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Oskab vestelda põhiteemadel, kuid esinevad raskused väljendamisega. On tutvunud suhtlemisetiketiga ja oskab seda kasutada ja oskab rahuldavalt suhelda võõrkeeles. õppesisu

Teema: Vaba aeg ja elustiil 

Teema: Puhkusel, tööl 

Teema: Aeg maha

Teema: Ambitsioonid ja unistused 

Teema : Vana ja uus

Teema: Parimad asjad elus

Teema: Ma pean selle saama! 

Teema: Õige inimese leidmine

Teema: Raha, raha, raha

Teema: Kujutage ette … 

ABC keeltekool õppekava: vilunud keelekasutajate kursuse õppekava

Õppekavarühm

222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Õppe kogumaht on 140/180 akad. tundi

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp — C1.1 taseme kursusel osalemise eelduseks on B2.2 tase Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi järgi, mis määratakse testi läbiviimise tulemusena

Õppe alustamise tingimused — õppemaksu tasumine

Eesmärk

Õppe eesmärgiks on viia keeleteadmised sellele tasemele, et õpilane mõistab pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähendust. Oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, väljendeid eriti otsimata. Oskab kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes. Oskab luua selget, loogilist, üksikasjalikku teksti keerukatel teemadel, kasutades sidusvahendeid ja sidusust.

Õpiväljundid

Õpilane mõistab keelt piisavalt, et saada aru pikemast jutust abstraktsel ja keerukal teemal, mis ei pruugi olla tuttav; võib siiski küsida mõnd üksikasja, eriti kui hääldus on võõrapärane. Suudab laias ulatuses mõista idiomaatilisi ja argiväljendeid, tabades ära registrivahetuse. On võimeline jälgima pikka juttu isegi siis, kui selle ülesehitus ei ole selge ja kõiki mõtteseoseid ei panda sõnadesse. Suudab ka keeruka abstraktse teema juures raskusteta jälgida ülejäänute keerukat koostööd rühma mõttevahetustes ja väitlustes; suhteliselt hõlpsasti jälgida enamikku loengutest, mõttevahetustest ja väitlustest; Suudab info kätte saada isegi kehva kvaliteedi ja moonutatud heliga avalikest teadaannetest, nagu rongijaamas, staadionil jm. Mõistab keerukamat tehnilist või suunavat infot, näiteks tegevusjuhiseid, tuttavate toodete ja teenuste tutvustusi jms; vägagi erinevat laadi salvestatud materjali ja saateid, sealhulgas keelekasutuse poolest ebatavalisi, tabades ka peenemaid nüansse, nagu varjatud hoiakud ja kõnelejate omavahelised suhted. On osav tegema kontekstis, grammatikas ja sõnavalikus peituvate vihjete toel järeldusi hoiakute, meeleolu ja kavatsuste kohta ning ennustama, mida on järgmisena oodata.

Mõistab üksikasjalikult pikki ja keerukaid tekste olenemata sellest, kas need kuuluvad tema asjatundmuse valdkonda või mitte, kui vaid on võimalik raskeid kohti üle lugeda; üksikasjalikult suuremat osa pikki keerukaid tekste, mis tulevad ette avalikus, töö— ja hariduselus; tabab pisimaidki detaile, k.a hoiakud ning arvamuste sõnastamata nüansid; üksikasjalikult pikki keerukaid kasutusjuhendeid ja tegevusjuhiseid uue masinaga töötamiseks, olenemata selles, kas need on tema asjatundmusega seotud või mitte, kui vaid on võimalik raskeid osi üle lugeda. Valdab rikkalikku sõnavara ja oskab sõnavaralünkadest üle saada kaudse väljenduse abil; sõnade otsimist või mõne väljendi vältimist tuleb ette harva. Kasutab ka idioome ja argikeeleväljendeid. Mõistab kirju, kui on võimalik aeg-ajalt sõnaraamatut kasutada. Suudab kiiresti hõlmata pikki ja keerukaid tekste, keskendudes asjakohastele detailidele. Tabab kiiresti laia erialast teemaringi käsitlevate uudiste, artiklite, ülevaadete sisu ja asjakohasuse ning oskab otsustada, kas tasub süveneda.

Oskab keerukal teemal esitada selgeid üksikasjalikke kirjeldusi ja ettekandeid. Oskab siduda allteemasid, arendada seisukohti ja lõpetada sobiva kokkuvõttega. Väljendub ladusalt ja loomulikult, peaaegu pingutuseta. Sõnavara on rikkalik ja lubab lünki ületada kaudsel viisil. Võib ilmneda mõningast sõnade otsimist või mõne sõna vältimist; keerulisema teema korral võib muidu loomulik, sujuv kõnevool takerduda; raskusteta kaasa lüüa väitluses, isegi kui tegu on abstraktse ja keeruka võõra teemaga. Oskab esindaja rollis veenvalt kaitsta ametlikke seisukohti; ladusalt, sundimatult ja olukohaselt vastata küsimustele, märkustele ja keerukatele vastuväidetele; varieerida intonatsiooni ja kasutab õigesti lauserõhku, et väljendada peenemaid tähendusvarjundeid. Tunneb paljusid idioome ja argikeeleväljendeid, tajub registrivahetusi; siiski võib vajada mõne sõna kohta kinnitust, eriti kui selle hääldus on talle tundmatu. Kasutab keelt paindlikult ja tulemuslikult enamikul suhtluseesmärkidel, valdab emotsionaalset ja vihjelist keelepruuki, oskab teha nalja.

Oskab keerukal teemal kirjutada selgeid, hea ülesehitusega tekste, rõhutada seejuures olulist, toetada oma seisukohti selgituste, põhjenduste ja asjakohaste näidetega ning lõpetada sobiva kokkuvõttega; okirjutada selgeid, üksikasjalikke, hea ülesehitusega ja väljaarendatud kirjeldusi või loovtekste isikupärases ja loomulikus stiilis, mis arvestab lugejat; okirjutada selgeid hea ülesehitusega tekste keerukatel teemadel, tõstes tähtsaima esile; laiendada ja põhjendada oma seisukohti ning esitada asjakohaseid näiteid. Valdab rikkalikku sõnavara ja oskab sõnavaralünkadest üle saada kaudse väljenduse abil; sõnade otsimist või mõne väljendi vältimist tuleb ette harva. Kasutab ka idioome ja argikeeleväljendeid. Tuleb ette väiksemaid keelevääratusi, kuid märkimisväärseid sõnakasutusvigu pole. Kasutab grammatiliselt õiget keelt, vigu tuleb ette harva ja neid on raske märgata. Teksti paigutus, liigendus ja kirjavahemärgistus on järjekindel ning toetab lugemist. Teksti õigekiri on korrektne, kuigi vahel esineb näpuvigu.

Õppesisu

Sõnavara ~ 1300 sõna ja väljendi ulatuses

Teema: Üleilmastumine

Teema: Segased tunded 

Teema: Kuidas te kohtute

Teema: Teadvus, keha ja vaim 

Teema: Õppimine eluks 

Teema: Rahas

Õppemeetodid

Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö.

Õppekeskkond

Õppetöö toimub kaasaegsetes avarates õpperuumides, mis vastavad koolituse nõuetele. Ruumidesse on paigaldatud ventilatsioonisüsteem, küttesüsteem ja koolitusruumide nõuetele vastav valgustus. õpperuumides on mööbel, mis on mõeldud täiskasvanute koolituse läbiviimiseks. Lauad on kerged, õppetööks mõeldud ja võimaldavad läbi viia erinevaid töövorme õppetunni jooksul. Kõikides klassides on tahvel, projektor, arvuti, pabertahvel.

Iseseisva töö kirjeldus

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks.

ПОЗВОНИТЕ МНЕ
+
Жду звонка!
Call