fbpx

Õppekavad

Õppekavarühm

keeleõpe

Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

1 – Õppe kogumaht on 110 akad. tundi, millest 70 Fundi on kontaktõpet ja 40 Fundi on iseseisvat tööd.

2 – Õppe kogumaht on 180 akad. tundi, millest 140 tundi on kontaktõpet (1. osa 70t + 2. osa 70t) ja 40 tundi iseseisvat tööd.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp – kõigile huvilistele

Õppe alustamise tingimused – õppemaksu tasumine

Eesmärk

Õppe eesmärgiks on omandada keeleteadmised, mis aitavad õ̃pilasel end tuntud ja igapäevasituatsioonides väljendada. Keelekasutaja mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Saab aru tekstidest, lauludest ja ka tekstidest kus esinevad passivsed sõnad. Oskab rõhutada kuuldud materjali peamist infot; täpselt eristab erinevate inimeste keeli.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Võrdleb oma pere teiste peredega, oma koolielu teistega. Oskab oma mõtteid edasi öelda.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Oskab malli pealt kirjutada kutset, õnnitluskaardi. Kirjutab oma sõbrale tavalist või elektroonset kirja; lugusid ja etteütlusi.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Vestleb ja vastab küsimustele teemadel (sport, sõbrad ja perekond, igapäevaelu, õppimine ja töö, kodu, toit, ostud, muusika, elustiil, keskkond, pühad). Omatud sõnavara abil räägib oma igapäevastest toimingutest ja harrastustest.

Õppesisu 

A1 Sõnavara ~ 600 sõna ja väljendi ulatuses

Teema: Rõõm teiega kohtuda

Teema: Teises riigis

Teema: Linna peal

Teema: Kodu, töö ja pere

Teema: Aeg endale

Teema: Inimesed on hämmastavad

Teema: Loomingulised inimesed

Teema: Lahkumine

Teema: Raha kulutamine

KOKKUVÕTE

Õppematerjalid

Sarah Cunningham, Peter Moor 

Cutting Edge Starter

Liz and John Soars

New Headway English Course Elementary

Õppesisu

A2 Sõnavara ~ 700 sõna ja väljendi ulatuses

Teema: Inimesed ja kohad

Teema: Igapäevaelu, armastamine ja vihkamine

Teema: Liikumine punktist A punkti B

Teema: Erakordsed elud

Teema: Elu tänaval

Teema: Õppimine tulevikuks

KOKKUVÕTE

Õppematerjalid

Sarah Cunningham, Peter Moor 

Cutting Edge Elementary

Liz and John Soars

New Headway English Course Elementary

Õppemeetodid

Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö.

Õppekeskkond

Õppetöö toimub kaasaegsetes avarates õpperuumides, mis vastavad koolituse nõuetele. Ruumidesse on paigaldatud ventilatsioonisüsteem, küttesüsteem ja koolitusruumide nõuetele vastav valgustus. õpperuumides on mööbel, mis on mõeldud täiskasvanute koolituse läbiviimiseks. Lauad on kerged, õppetööks mõeldud ja võimaldavad läbi viia erinevaid töövorme õppetunni jooksul. Kõikides klassides on tahvel, projektor, arvuti, pabertahvel.

Iseseisva töö kirjeldus

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: kõrgharidusega spetsialist. ABC keelekoolis töötavad kvalifitseeritud, suurte kogemustega spetsialistid, kes täiendavad pidevalt keeleõppe alal, võtavad osa erinevatest võõrkeeleõpetajate seminaridest ja kursustest nii Eestis kui ka välismaal.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 70% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Keeleõpe OÜ registrikood. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja keelekeskuse juhataja poolt.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab keelekeskuse juhataja.

eesti keel A1

Õppekavarühm

keeleõpe

Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Õppe kogumaht on 140 akad. tundi, millest 100 tundi on kontaktõpet ja 40 tundi iseseisvat tööd.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp – kõigile huvilistele

Õppe alustamise tingimused – õppemaksu tasumine

Eesmärk

Õppe eesmärgiks on omandada keeleteadmised, mis aitavad õ̃pilasel end tuntud ja igapäevasituatsioonides väljendada. Keelekasutaja mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Saab aru tekstidest, lauludest ja ka tekstidest kus esinevad passivsed sõnad. Oskab rõhutada kuuldud materjali peamist infot; täpselt eristab erinevate inimeste keeli.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Võrdleb oma pere teiste peredega, oma koolielu teistega. Oskab oma mõtteid edasi öelda.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Oskab malli pealt kirjutada kutset, õnnitluskaardi. Kirjutab oma sõbrale tavalist või elektroonset kirja; lugusid ja etteütlusi.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Vestleb ja vastab küsimustele teemadel (sport, sõbrad ja perekond, igapäevaelu, õppimine ja töö, kodu, toit, ostud, muusika, elustiil, keskkond, pühad). Omatud sõnavara abil räägib oma igapäevastest toimingutest ja harrastustest.

Õppesisu 

Sõnavara ~ 600 sõna ja väljendi ulatuses

Teema: Rõõm teiega kohtuda

Teema: Teises riigis

Teema: Linna peal

Teema: Kodu, töö ja pere

Teema: Aeg endale

Teema: Inimesed on hämmastavad

Teema: Loomingulised inimesed

Teema: Lahkumine

Teema: Raha kulutamine

KOKKUVÕTE

Õppematerjalid:

“E nagu Eesti” Mall Pesti, Kiri-Mari Kirjastus, 2015

“Tere! õpik algajatele 0-A1”

Inga Mangus, Merge Simmul, Kirjatark OÜ, 2018

Õppesisu

Õppemeetodid

Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö.

Õppekeskkond

Õppetöö toimub kaasaegsetes avarates õpperuumides, mis vastavad koolituse nõuetele. Ruumidesse on paigaldatud ventilatsioonisüsteem, küttesüsteem ja koolitusruumide nõuetele vastav valgustus. õpperuumides on mööbel, mis on mõeldud täiskasvanute koolituse läbiviimiseks. Lauad on kerged, õppetööks mõeldud ja võimaldavad läbi viia erinevaid töövorme õppetunni jooksul. Kõikides klassides on tahvel, projektor, arvuti, pabertahvel.

Iseseisva töö kirjeldus

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: kõrgharidusega spetsialist. ABC keelekoolis töötavad kvalifitseeritud, suurte kogemustega spetsialistid, kes täiendavad pidevalt keeleõppe alal, võtavad osa erinevatest võõrkeeleõpetajate seminaridest ja kursustest nii Eestis kui ka välismaal.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 70% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Keeleõpe OÜ registrikood. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja keelekeskuse juhataja poolt.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab keelekeskuse juhataja.

Õppekavarühm

keeleõpe

Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Õppe kogumaht on 120 akad. tundi, millest 80 tundi on kontaktõpet ja 40 tundi iseseisvat tööd.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp – kõigile huvilistele

Õppe alustamise tingimused – õppemaksu tasumine

Eesmärk

Õppe eesmärgiks on omandada keeleteadmised, mis aitavad õpilasel end tuntud ja igapäevasituatsioonides väljendada. Keelekasutaja mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Saab aru tekstidest, lauludest ja ka tekstidest kus esinevad passivsed sõnad.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Võrdleb oma pere teiste peredega, oma koolielu teistega. Oskab oma mõtteid edasi öelda.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Oskab malli pealt kirjutada kutset, õnnitluskaardi. Kirjutab oma sõbrale tavalist või elektroonset kirja; lugusid ja etteütlusi.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Vestleb ja vastab küsimustele teemadel (sport, sõbrad ja perekond, igapäevaelu, õppimine ja töö, kodu, toit, ostud, muusika, elustiil, keskkond, pühad). Omatud sõnavara abil räägib oma igapäevastest toimingutest ja harrastustest.

Õppesisu

Teema: Rõõm teiega kohtuda

Teema: Teises riigis

Teema: Linna peal

Teema: Kodu, töö ja pere

Teema: Aeg endale

Teema: Inimesed on hämmastavad

Teema: Loomingulised inimesed

Teema: Lahkumine

Teema: Raha kulutamine

Õppematerjalid

“E nagu Eesti” Mall Pesti, Helve Ahi, Kiri-Mari Kirjastus, 2015

Õppemeetodid

Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö.

Õppekeskkond

Õppetöö toimub kaasaegsetes avarates õpperuumides, mis vastavad koolituse nõuetele. Ruumidesse on paigaldatud ventilatsioonisüsteem, küttesüsteem ja koolitusruumide nõuetele vastav valgustus. õpperuumides on mööbel, mis on mõeldud täiskasvanute koolituse läbiviimiseks. Lauad on kerged, õppetööks mõeldud ja võimaldavad läbi viia erinevaid töövorme õppetunni jooksul. Kõikides klassides on tahvel, projektor, arvuti, pabertahvel.

Iseseisva töö kirjeldus

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: kõrgharidusega spetsialist. ABC keelekoolis töötavad kvalifitseeritud, suurte kogemustega spetsialistid, kes täiendavad pidevalt keeleõppe alal, võtavad osa erinevatest võõrkeeleõpetajate seminaridest ja kursustest nii Eestis kui ka välismaal.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 70% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Keeleõpe OÜ registrikood. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja keelekeskuse juhataja poolt.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab keelekeskuse juhataja.

Õppekavarühm

keeleõpe

Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Õppe kogumaht on 200 akad. tundi, millest 140 tundi on kontaktõpet (1. osa 70t + 2. osa 70t) ja 60 tundi iseseisvat tööd.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp – B1 taseme kursusel osalemise eelduseks on A2 tase Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi järgi, mis määratakse testi läbiviimise tulemusena

Õppe alustamise tingimused – õppemaksu tasumine

Eesmärk

Õppe eesmärgiks on viia keeleteadmised sellele tasemele, et õpilane oleks võimeline saama aru infost selges tavakõnes tuttaval teemal nagu töö, kool, vaba aeg jne.

Keelekasutaja mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm. Saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu; saab aru argitekstist, mis on ette kantud teiste inimeste poolt ja telefoni teel saadud sündmused; eristab detaile kuuldud tesktist, kuid eristab sündmuste käiku; kuulab ja leiab lühikeses ettekandes vajalikku informatsiooni. Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu; loeb tekste erinevates funktsionaalsetes stiilides; eristab tekstist vajalikku informatsiooni; erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Oskab kirjutada formaalset ja mitteformaalset kirja; täita küsimustike ja ankeete. Kirjutab esseid kus oskab arutleda, oma nägemusi ja hinnanguid edasi anda

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Oskab vestelda põhiteemadel, kuid esinevad raskused väljendamisega. On tutvunud suhtlemisetiketiga ja oskab seda kasutada ja oskab rahuldavalt suhelda võõrkeeles.

Õppesisu

Sõnavara ~ 1000 sõna ja väljendi ulatuses

Teema: Vaba aeg ja elustiil

Teema: Puhkusel, tööl

Teema: Aeg maha

Teema: Ambitsioonid ja unistused

Teema : Vana ja uus

Teema: Parimad asjad elus

Teema: Ma pean selle saama!

Teema: Õige inimese leidmine

Teema: Raha, raha, raha

Teema: Kujutage ette …

KOKKUVÕTE

Õppematerjalid

Cutting Edge Pre Intermediate/Intermediate

Liz and John Soars

New Headway English Course Pre Intermediate/Intermediate

Sihtgrupp – B2 taseme kursusel osalemise eelduseks on B1 tase Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi järgi, mis määratakse testi läbiviimise tulemusena

Õppe alustamise tingimused – õppemaksu tasumine

Õppesisu

Sõnavara ~ 1200 sõna ja väljendi ulatuses

Teema: Kõik sinust  

Teema: Üle kogu maailma

Teema: Edu

Teema: Suhtlemine

Teema: Tuleviku-ühiskond

Teema: Reeglid ja vabadus

KOKKUVÕTE

Õppematerjalid

Sarah Cunningham, Peter Moor

Cutting Edge Intermediate/Upper-Intermediate

Liz and John Soars

New Headway English Course Intermediate/Upper-Intermediate

Õppemeetodid

Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö.

Õppekeskkond

Õppetöö toimub kaasaegsetes avarates õpperuumides, mis vastavad koolituse nõuetele. Ruumidesse on paigaldatud ventilatsioonisüsteem, küttesüsteem ja koolitusruumide nõuetele vastav valgustus. õpperuumides on mööbel, mis on mõeldud täiskasvanute koolituse läbiviimiseks. Lauad on kerged, õppetööks mõeldud ja võimaldavad läbi viia erinevaid töövorme õppetunni jooksul. Kõikides klassides on tahvel, projektor, arvuti, pabertahvel.

Iseseisva töö kirjeldus

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: kõrgharidusega spetsialist. ABC keelekoolis töötavad kvalifitseeritud, suurte kogemustega spetsialistid, kes täiendavad pidevalt keeleõppe alal, võtavad osa erinevatest võõrkeeleõpetajate seminaridest ja kursustest nii Eestis kui ka välismaal.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 70% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Keeleõpe OÜ registrikood. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja keelekeskuse juhataja poolt.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab keelekeskuse juhataja.

Õppekavarühm

keeleõpe

Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Õppe kogumaht on 120 akad. tundi, millest 80 tundi on kontaktõpet ja 40 tundi iseseisvat tööd.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp –  vestluskursus B1-B2 – kõigile huvilistele

Õppe alustamise tingimused – õppemaksu tasumine

Eesmärk

Õppe eesmärgiks on viia keeleteadmised sellele tasemele, et õpilane oleks võimeline saama aru infost selges tavakõnes tuttaval teemal nagu töö, kool, vaba aeg jne.

Keelekasutaja mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm. Saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu; saab aru argitekstist, mis on ette kantud teiste inimeste poolt ja telefoni teel saadud sündmused; eristab detaile kuuldud tesktist, kuid eristab sündmuste käiku; kuulab ja leiab lühikeses ettekandes vajalikku informatsiooni. Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu; loeb tekste erinevates funktsionaalsetes stiilides; eristab tekstist vajalikku informatsiooni; erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. 

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Oskab vestelda põhiteemadel, kuid esinevad raskused väljendamisega. On tutvunud suhtlemisetiketiga ja oskab seda kasutada ja oskab rahuldavalt suhelda võõrkeeles.

Õppesisu

Teema: Vaba aeg ja elustiil

Teema: Puhkusel, tööl

Teema: Aeg maha

Teema: Ambitsioonid ja unistused

Teema : Vana ja uus

Teema: Parimad asjad elus

Teema: Ma pean selle saama!

Teema: Õige inimese leidmine

Teema: Raha, raha, raha

Teema: Kujutage ette …

Õppematerjalid

Longman, 2010

Students Book with Mini-Dictionary

Workbook with Key

Teacher’s Resource Book

Class CD: 

Cunningham S., Moor P.

Cutting Edge Intermediate/Upper Intermediate; 

Oxford University Press, 2011

Students Book with Mini-Dictionary

Workbook with Key

Teacher’s Resource Book

Class CD

Liz and John Soars

New Headway English Course Intermediate/Upper Intermediate

Longman, 2006

Õppemeetodid

Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö.

Õppekeskkond

Õppetöö toimub kaasaegsetes avarates õpperuumides, mis vastavad koolituse nõuetele. Ruumidesse on paigaldatud ventilatsioonisüsteem, küttesüsteem ja koolitusruumide nõuetele vastav valgustus. õpperuumides on mööbel, mis on mõeldud täiskasvanute koolituse läbiviimiseks. Lauad on kerged, õppetööks mõeldud ja võimaldavad läbi viia erinevaid töövorme õppetunni jooksul. Kõikides klassides on tahvel, projektor, arvuti, pabertahvel.

Iseseisva töö kirjeldus

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: kõrgharidusega spetsialist. ABC keelekoolis töötavad kvalifitseeritud, suurte kogemustega spetsialistid, kes täiendavad pidevalt keeleõppe alal, võtavad osa erinevatest võõrkeeleõpetajate seminaridest ja kursustest nii Eestis kui ka välismaal.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 70% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Keeleõpe OÜ registrikood. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja keelekeskuse juhataja poolt.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab keelekeskuse juhataja.

Õppekavarühm

keeleõpe

Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Õppe kogumaht on 400  akadeemilist tundi, millest 280 tundi on kontaktõpet ja 120 tundi iseseisvat tööd.
Õpe koosneb 2 moodulist. C1.1 140 auditoorset (1. osa 70t + 2. osa 70t) ja 60 iseseisva töö tundi, C1.2 140 auditoorset (1. osa 70t + 2. osa 70t) ja 60 iseseisva töö tundi.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp – C1 taseme kursusel osalemise eelduseks on B2 tase Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi järgi, mis määratakse testi läbiviimise tulemusena

Õppe alustamise tingimused – õppemaksu tasumine

Eesmärk

Õppe eesmärgiks on viia keeleteadmised sellele tasemele, et õpilane mõistab pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähendust. Oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, väljendeid eriti otsimata. Oskab kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes. Oskab luua selget, loogilist, üksikasjalikku teksti keerukatel teemadel, kasutades sidusvahendeid ja sidusust.

Õpiväljundid

Õpilane mõistab keelt piisavalt, et saada aru pikemast jutust abstraktsel ja keerukal teemal, mis ei pruugi olla tuttav; võib siiski küsida mõnd üksikasja, eriti kui hääldus on võõrapärane. Suudab laias ulatuses mõista idiomaatilisi ja argiväljendeid, tabades ära registrivahetuse. On võimeline jälgima pikka juttu isegi siis, kui selle ülesehitus ei ole selge ja kõiki mõtteseoseid ei panda sõnadesse. Suudab ka keeruka abstraktse teema juures raskusteta jälgida ülejäänute keerukat koostööd rühma mõttevahetustes ja väitlustes; suhteliselt hõlpsasti jälgida enamikku loengutest, mõttevahetustest ja väitlustest; Suudab info kätte saada isegi kehva kvaliteedi ja moonutatud heliga avalikest teadaannetest, nagu rongijaamas, staadionil jm. Mõistab keerukamat tehnilist või suunavat infot, näiteks tegevusjuhiseid, tuttavate toodete ja teenuste tutvustusi jms; vägagi erinevat laadi salvestatud materjali ja saateid, sealhulgas keelekasutuse poolest ebatavalisi, tabades ka peenemaid nüansse, nagu varjatud hoiakud ja kõnelejate omavahelised suhted. On osav tegema kontekstis, grammatikas ja sõnavalikus peituvate vihjete toel järeldusi hoiakute, meeleolu ja kavatsuste kohta ning ennustama, mida on järgmisena oodata.

Mõistab üksikasjalikult pikki ja keerukaid tekste olenemata sellest, kas need kuuluvad tema asjatundmuse valdkonda või mitte, kui vaid on võimalik raskeid kohti üle lugeda; üksikasjalikult suuremat osa pikki keerukaid tekste, mis tulevad ette avalikus, töö– ja hariduselus; tabab pisimaidki detaile, k.a hoiakud ning arvamuste sõnastamata nüansid; üksikasjalikult pikki keerukaid kasutusjuhendeid ja tegevusjuhiseid uue masinaga töötamiseks, olenemata selles, kas need on tema asjatundmusega seotud või mitte, kui vaid on võimalik raskeid osi üle lugeda. Valdab rikkalikku sõnavara ja oskab sõnavaralünkadest üle saada kaudse väljenduse abil; sõnade otsimist või mõne väljendi vältimist tuleb ette harva. Kasutab ka idioome ja argikeeleväljendeid. Mõistab kirju, kui on võimalik aeg-ajalt sõnaraamatut kasutada. Suudab kiiresti hõlmata pikki ja keerukaid tekste, keskendudes asjakohastele detailidele. Tabab kiiresti laia erialast teemaringi käsitlevate uudiste, artiklite, ülevaadete sisu ja asjakohasuse ning oskab otsustada, kas tasub süveneda.

Oskab keerukal teemal esitada selgeid üksikasjalikke kirjeldusi ja ettekandeid. Oskab siduda allteemasid, arendada seisukohti ja lõpetada sobiva kokkuvõttega. Väljendub ladusalt ja loomulikult, peaaegu pingutuseta. Sõnavara on rikkalik ja lubab lünki ületada kaudsel viisil. Võib ilmneda mõningast sõnade otsimist või mõne sõna vältimist; keerulisema teema korral võib muidu loomulik, sujuv kõnevool takerduda; raskusteta kaasa lüüa väitluses, isegi kui tegu on abstraktse ja keeruka võõra teemaga. Oskab esindaja rollis veenvalt kaitsta ametlikke seisukohti; ladusalt, sundimatult ja olukohaselt vastata küsimustele, märkustele ja keerukatele vastuväidetele; varieerida intonatsiooni ja kasutab õigesti lauserõhku, et väljendada peenemaid tähendusvarjundeid. Tunneb paljusid idioome ja argikeeleväljendeid, tajub registrivahetusi; siiski võib vajada mõne sõna kohta kinnitust, eriti kui selle hääldus on talle tundmatu. Kasutab keelt paindlikult ja tulemuslikult enamikul suhtluseesmärkidel, valdab emotsionaalset ja vihjelist keelepruuki, oskab teha nalja.

Oskab keerukal teemal kirjutada selgeid, hea ülesehitusega tekste, rõhutada seejuures olulist, toetada oma seisukohti selgituste, põhjenduste ja asjakohaste näidetega ning lõpetada sobiva kokkuvõttega; okirjutada selgeid, üksikasjalikke, hea ülesehitusega ja väljaarendatud kirjeldusi või loovtekste isikupärases ja loomulikus stiilis, mis arvestab lugejat; okirjutada selgeid hea ülesehitusega tekste keerukatel teemadel, tõstes tähtsaima esile; laiendada ja põhjendada oma seisukohti ning esitada asjakohaseid näiteid. Valdab rikkalikku sõnavara ja oskab sõnavaralünkadest üle saada kaudse väljenduse abil; sõnade otsimist või mõne väljendi vältimist tuleb ette harva. Kasutab ka idioome ja argikeeleväljendeid. Tuleb ette väiksemaid keelevääratusi, kuid märkimisväärseid sõnakasutusvigu pole. Kasutab grammatiliselt õiget keelt, vigu tuleb ette harva ja neid on raske märgata. Teksti paigutus, liigendus ja kirjavahemärgistus on järjekindel ning toetab lugemist. Teksti õigekiri on korrektne, kuigi vahel esineb näpuvigu.

Õppesisu

Sõnavara ~ 1300 sõna ja väljendi ulatuses

Teema: Üleilmastumine

Teema: Segased tunded

Teema: Kuidas te kohtute

Teema: Teadvus, keha ja vaim

Teema: Õppimine eluks

Teema: Rahas

KOKKUVÕTE

Õppematerjalid

Longman, 2010

Students Book with Mini-Dictionary

Workbook with Key

Teacher’s Resource Book

Class CD: 

Cunningham S., Moor P.

Cutting Edge Advanced; 

Longman, 2006

Basic English Grammar Workbook a with Answer Key,

Liz and John Soars

New Headway English Course Advanced

Õppemeetodid

Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö.

Õppekeskkond

Õppetöö toimub kaasaegsetes avarates õpperuumides, mis vastavad koolituse nõuetele. Ruumidesse on paigaldatud ventilatsioonisüsteem, küttesüsteem ja koolitusruumide nõuetele vastav valgustus. õpperuumides on mööbel, mis on mõeldud täiskasvanute koolituse läbiviimiseks. Lauad on kerged, õppetööks mõeldud ja võimaldavad läbi viia erinevaid töövorme õppetunni jooksul. Kõikides klassides on tahvel, projektor, arvuti, pabertahvel.

Iseseisva töö kirjeldus

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: kõrgharidusega spetsialist. ABC keelekoolis töötavad kvalifitseeritud, suurte kogemustega spetsialistid, kes täiendavad pidevalt keeleõppe alal, võtavad osa erinevatest võõrkeeleõpetajate seminaridest ja kursustest nii Eestis kui ka välismaal.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 70% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Keeleõpe OÜ registrikood. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja keelekeskuse juhataja poolt.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab keelekeskuse juhataja.

Õppekava nimetus: Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus.

Õppekavarühm: Keeleõpe.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja lauseid, mis seostuvad oluliste

eluvaldkondadega (nt info perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö); 

 • mõistab lihtsaid juhiseid;
 • leiab kindlat harjumuspärast teavet igapäevatekstidest;
 • räägib kaasa  lihtsas igapäevasuhtluses, kui vestlus seisneb lihtsas ja otseses

infovahetuses tuttaval teemal (nt töö ja vaba aeg);

 • kirjeldab  lihtsate  lausete abil  oma perekonda, elutingimusi ning väljendab oma vajadusi;
 • kirjutab lühikesi lihtsaid sõnumeid, mis puudutavad talle vajalikke asju.

Sihtgrupp:

Sihtrühmaks on täiskasvanud, kes  tahavad  alustada  või jätkata eesti keele õppimist. Õpe toimub vene  keele baasil.

Õpingute alustamise tingimused:

Olemasolev keeletase määratakse koolis  testi alusel. A2- taseme koolitusel osalemise alustamiseks ei ole eesti keele oskus vajalik.

Õppe kogumaht A2:                                                                                                                                     

220 akadeemilist tundi, millest auditoorse töö osakaal on 180 tundi ja iseseisva töö osakaal on 40 akadeemilist tundi. Tundides integreeritakse teoreetiline ja praktiline õpe.

Õppe kogumaht A2.1 (1 osa):       

140 kadeemilist tundi, millest auditoorse töö osakaal on 90 tundi ja iseseisva töö osakaal on 50 akadeemilist tundi. Tundides integreeritakse teoreetiline ja praktiline õpe.

Õppe kogumaht A2.2 (2 osa):       

140 kadeemilist tundi, millest auditoorse töö osakaal on 90 tundi ja iseseisva töö osakaal on 50 akadeemilist tundi. Tundides integreeritakse teoreetiline ja praktiline õpe.

Õppetöövormid:

Õppetöö toimub  auditoorses vormis. Keeleõppefookus on kommunikatiivsel keeleõppe põhimõttel ning arendatakse kõiki  keelefunktsioone.

Kursust korraldatakse kahes vormis: kaks akadeemilist tundi kaks korda nädalas või  neli  tundi kolm korda nädalas. 

Õppesisu teemavaldkondadena:

 • Endast ja teistest rääkimine. Isikuandmed: sünniaeg ja –koht, perekond, sugulased. Jutustamine endast ja piltide järgi oma perekonnast: perekonnaseis, perekonna koosseis, nimed, pereliikmete tegevused (õpib, töötab või hoopis kodune).
 • Haridus. Elukutse ja töö. Käidud haridustee: põhikool, keskkool/gümnaasium, kutse- ja/või ametikool, kõrgkool; eriala ja kvalifikatsioon. Elukutsed ja tööülesanded. Oma elukutsest ja ametist rääkimine. Tööalase tegevuse kirjeldamine: töökoht, töötingimused, tööpäev ja tegevused ning töövahendite kasutamine. Töökuulutuse lugemine.
 • Igapäevaelu. Kodu ja kodukoht. Kodu ja selle asukoha kirjeldamine: asukoht kaardil, ümbrus, maja või korter, ruumide paigutus, majapidamistarbed ja  kodutehnika, mööbliesemed ja kööginõud. Koduse majapidamise ja koduse tööjaotuse kirjeldamine. Külaliste vastuvõtmine.                                                                                                                                                                                                              Ajast rääkimine: aasta, kuud, nädalapäevad, kellaaeg. Rääkimine oma  tööpäevadest ja puhkepäevadest.
 • Teenindus. Sisseostud ja hinnad. Vestlused teenindusasutustes: pank, juuksur, söögikohad jne. Küsimuste esitamine teenindusasutuste asukoha, lahtioleku aegade, erinevate sooduspakkumiste ja maksmisvõimaluste kohta. Riidepoes müüjaga suhtlemine: soovitud kauba küsimine, info küsimine kauba hinna ja omaduste kohta. Tooteinfoga tutvumine. Teenindaja teavitamine maksmisviisi eelistusest. Kauba vahetamine. Sisseostude tegemine turul ja müüjaga suhtlemine.
 • Söök ja jook. Toiduainete loetlemine. Laua katmine. Toidu ulatamiseks palve esitamine. Erinevate maitsete ja maitseelamuste kirjeldamine. Restoranis söögi ja joogi tellimine.
 • Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus. Vabaajategevused ja spordialad. Kultuurisündmused (kino, teater, näitused) ja  perekonna traditsioonid. Info küsimine sündmuste toimumise ja maksumuse kohta. Vaba aja lemmiktegevuste (nt käsitöö, aiandus) kirjeldamine. Meelelahutuse kohta info otsimine ja lugemine. Puhkusereisi valimine ja kirjeldamine.
 • Reisimine. Transport. Tee juhatamine ja tee küsimine võõras linnas. Ühistranspordi kasutamine. Reisiks vajalike ettevalmistuste korraldamine: piletite ostmine, sõiduplaanidega tutvumine ja valikute tegemine. Võimalike ja sobivate sõiduvahendite valik. Lihtsamate sõnumite ja teadete edastamine. Viidad, plakatid, sildid
 • Enesetunne, tervis ja tervishoid. Kehaosad, tervisliku seisundi kirjeldamine, ravimite ostmine, arsti juurde aja kinni panemine. Vestlus arsti juures.
 • Loodus, ilm. Ilm erinevatel aastaaegadel ja riietumine vastavalt ilmale. Ilma kirjeldamine, ilmateate põhisisust arusaamine. Ilmakaared.                                                                                          Kodu- ja metsloomade loetlemine ja kirjeldamine, oma lemmikloomast rääkimine. Lindude ja  taimede nimetused.
 • Kultuur ja keeled. Kodukoha kultuurilugu ja vaatamisväärsused; riiklikud pühad ja
  tähtpäevad. Üldnimed Eesti kohta: suuremad linnad, veekogud, saared.  Keeled ja keelte õppimine.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Koolil on sõlmitud äriruumide rendileping aadressil  Tartu mnt 16B. Koolituskoht on ühistranspordiga väga hästi ligipääsetav. Õppeklassid (neli) vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, iga õppija jaoks on  piisavalt ruumi ja valgust. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga. Igas ruumis on tahvel, lauad, toolid, ekraan, videoprojektor, kõlarid, CD-mängija. Kõikides ruumides on internetiühendus.

Koolis  on  kontoriruum, kus kasutuses on  printer, koopiamasin, arvutid. Õppijatele on kohv, tee ja maiustused.                                                                                                                                  Kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjalid. Olenevalt vajadusest on võimalus kasutada internetiühendust. Koolitusgruppide suurused on erinevad, kuid eesmärgiks on tagada koolituse jooksul individuaalne areng ning õpimotivatsiooni säilimine.

Õppematerjalide loend:

Põhiõpik: Mall Pesti, Helve Ahi “E nagu Eesti” Kiri-Mari Kirjastus, 2015

Mall Pesti „E nagu Eesti. Eestikeele õpik algajatele“ TEA Kirjastus, 2007

Lisaõpikutena kasutatakse:

1. „E nagu Eesti. Õpetajaraamat“, Mall Pesti; TEA Kirjastus, 2007.

2. „Tere jälle!“, Inga Mangus, Merge Simmul; Puškini Instituut, 2012

3. „Mängime ja keel saab selgeks“ L. Kingisepp, P. Kärtner 

4.  „Kas sa oskad eesti keelt?“ Tooni Kasesalu, kirjastus „Valgus“ 2001

5. „Lihtne eesti keele grammatika“ Aavo Valmis, Lembetar Valmis, TEA, 2008

6.“Eesti keele grammatika tabelites.“ Aino Siirak,Pangloss,1998

7.Eesti keele põhisõnavara sõnastik,  http://www.eki.ee/dict/psv/

8. „Eesti keele A2-taseme eksam“, Anu Epner; Kirjastus Argo.

9. A2-taseme testid    

http://web.meis.ee/testest  ja www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid

10.Veebikursus:   https://www.keeleklikk.ee

11. Innove eesti keele A2-taseme eksam:

http://www.innove.ee/UserFiles/%C3%9Cldharidus/Tasemeeksamid/2014/eristuskiri_A2_201 40110.pdf

12.Eesti-vene ja vene-eesti e-sõnaraamatud,  Eesti Keele Instituudi veebilehel www.eki.ee

Lõpetamise tingimused:

Õpiväljundite hindamine on õppeprotsessi osa. Koolituse  jooksul sooritab õppija  iga teema lõpus nii suulise kui ka kirjaliku vahetesti. Kursuse lõpus sooritab õppija lõputesti, kus kontrollitakse nii suulisest kui ka kirjalikust tekstist arusaamist ja grammatika tundmist. Väljundipõhine hindamine põhineb õpiväljunditest tuletatud hindamiskriteeriumidel.

Kirjaliku testi hindamiskriteeriumid:

 • õppija oskab etteantud teemal koostada lihtsa ja üldsõnalise teksti  
 • õppija leiab tekstist üles vajaliku informatsiooni

 Suulise testi hindamiskriteeriumid: 

 • õppija mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja lauseid, mis seostuvad oluliste eluvaldkondadega (nt perekond, kodukoht, töö);
 • õppija oskab lihtsal viisil ning üldsõnaliselt rääkida ning vastata küsimustele kursusel läbitud teemade piires.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt. Kool väljastab kursuse lõpetajale tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui õppija on osalenud vähemalt 75% tundidest.  Väiksema osalemisprotsendi korral väljastab kool õppijale tõendi kursusel osalemise kohta. Kui kursuse lõpetaja on sooritanud positiivselt kursuse lõputesti, siis kajastub vastav tulemus ka tema tunnistusel. Positiivseks tulemuseks on vaja sooritada testid vähemalt 65%selt. 

Koolitaja kompetentsus:

Koolitajal on õpetaja kvalifikatsioon ja pikaajaline kogemus täiskasvanutele eesti keele õpetamisel.

ABC keelekoolis töötavad kvalifitseeritud, suurte kogemustega spetsialistid, kes täiendavad pidevalt keeleõppe alal, võtavad osa erinevatest võõrkeeleõpetajate seminaridest ja kursustest nii Eestis kui ka välismaal.

Õppekava kinnitamise aeg: 06.06.2018

Õppekava nimetus: Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus.

Õppekavarühm: Keeleõpe.

Sihtgrupp:
Sihtrühmaks on täiskasvanud, kes  tahavad  jätkata eesti keele õppimist. Õpe toimub vene  või inglise  ja eesti keele baasil.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab olulisemat selgest kirjakeelsest jutust ja lühikestest tekstidest tuttavatel teemadel, millega puutub iga päev kokku tööl, koolis või vabal ajal; 
 • saab rahuldavalt aru otsesõnalistest faktipõhistest tekstidest, kui teema kuulub tema huvivaldkonda;
 • lihtsate seotud lausetega kirjeldab kogemusi, sündmusi ja kavatsusi; 
 • väljendab  oma arvamusi, nõustumist ja mittenõustumist viisakalt;
 • koostab tuttaval teemal üldsõnalisi seotud tekste, ühendades lühemaid lauseid lihtsas järjekorras. 

Õpingute alustamise tingimused:

B1-taseme kursusel osalemise tingimuseks on eesti keele oskus A2-tasemel.  Olemasolev keeletase määratakse koolitusfirmasisese testiga, mis hõlmab kõiki nelja osaoskust: kuulamine, kõnelemine, lugemine, kirjutamine.

Õppe kogumaht:                                                                                                                                 

300 akadeemilist tundi, millest auditoorse töö osakaal on 200 tundi ja iseseisva töö osakaal on 100 akadeemilist tundi. Tundides integreeritakse teoreetiline ja praktiline õpe. Õppematerjalidena kasutatakse klassikalisi vahendeid nagu õpikud ja töövihikud ning lisaks rakendatakse interaktiivset õpet.   

Õppetöövormid:

Õppetöö toimub  auditoorses vormis. Metoodika lähtub kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, mis vaatlevad keelt eelkõige suhtlemisvahendina. Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust.

Kursust korraldatakse kahes vormis: kaks akadeemilist tundi kaks korda nädalas või  neli  tundi kolm korda nädalas. 

Õppesisu teemavaldkondadena:

 • Endast ja teistest rääkimine. Pere, suguvõsa, kombed, tavad, peretraditsioonid.  Mina isiksusena, eripära ja eelistused. Tugevad ja nõrgad küljed. Enda ja oma lähedaste tutvustamine, oma sõprade  ja sugulaste  kirjeldamine. Oma tööasutuse ja kollektiivi tutvustamine. Eluloo kirjutamine. Päeva tegevuste kirjeldus.
 • Haridus. Haridusasutusi ja haridust puudutavast infost arusaamine. Hariduse omandamine. Koolielu. Õpetatavad ained. Probleemid koolis. Täienduskoolitused. 
 • Elukutse, amet ja töö.  Elukutsevalik ja ametid: oma elukutsevalikust jutustamine. Töötus. Tööpakkumiskuulutused, tööotsimiskuulutused. Töökoht ja kollektiiv.  Tööülesannete mõistmine ja oma töö tutvustamine, tööülesannete kirjeldamine. Küsimustiku täitmine. 
 • Teenindus. Sisseostud, hinnad.  Kaubaliigid, kauba kirjeldamine. Vahetult suheldes, telefonitsi ja Interneti teel info hankimine ja jagamine igasuguste poodide, nende asukoha ja lahtiolekuaja, seal pakutavate kaupade, nende hinna ja maksetingimuste kohta. Klienditeenindajaga suhtlemine. Juhendite ja reklaamide põhisisu mõistmine. Keelestiili valik.
 • Igapäevaelu, kodu ja kodukoht. Kodukoha ja selle ümbruse kirjeldamine. Kodu ja kodukoha plussid ja miinused. Elamistingimused. Mööbel ja kodutehnika. Kodutööd ja hooldustööd. Päev kodus, tööl ja koolis. Külaliste kutsumine. Kõneetikett külas.
 • Enesetunne, tervis ja heaolu. Enesetunne ja kaebused. Raviteenused ja ravimid. Arsti vastuvõtule registreerimine. Dialoogid haiglas, polikliinikus, apteegis. Kiirabi kutsumine. Isiklik hügieen.
 • Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus. Vaba aja sisustamise viisid  ja võimalused. Vaba aja veetmise eelistused. Puhkuse planeerimine ja kirjeldamine. Kultuuriüritused. Vaba aega sisustava teenuse info ja lihtsate juhendite mõistmine. Info hankimine kultuurisündmuste toimumise koha, aja, piletihinna ja esinejate kohta. Vaba aja veetmisega seotud sündmuste kirjeldamine. Teadete kirjutamine.
 • Söök ja jook. Toitumisharjumused. Toitlustusasutused. Toitlustusasutuste kirjalikest reklaamidest, menüüst arusaamine.  Laua reserveerimine, tellimine. Roogade koostise, valmistusviisi jms kohta pärimine. 
 • Keskkond, kohad, loodus, ilm. Aastaajad. Ilmateate mõistmine ja ilma kirjeldamine. Ilmastikuolud. Loodushoid. Kohalikud loodusobjektid ja vaatamisväärsused. Linnud, loomad, taimed. Kaardid, skeemid, infovoldikud.
 • Kultuur ja keeled, keelte õppimine. Keeleõppimise nipid. Kodukoha kultuurilugu ja vaatamisväärsused. Riiklikud tähtpäevad. 
 • Reisimine, transport, vaatamisväärsused.  Ühistransport, reisi planeerimine, piletiostmine. Tee küsimine ja juhatamine. Info ja soovitused reiside ja matkade kohta. Majutusasutused, toa broneerimine. Reisikirjeldus. Huvitavad kohad.  Isikliku kirja kirjutamine.
 • Inimeste suhted ühiskonnas. Oma sõbra või sõpruskonna kirjeldamine. Rühmituse või organisatsiooni eesmärkidest, tegevusest ja meeldejäävatest sündmustes rääkimine.   Erirahvustest inimesed. Tuntud eestlased.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Koolil on sõlmitud äriruumide rendileping aadressil  Tartu mnt 16B. ABC Keeltekool asub kesklinnas  ning asukoht on väga hästi ligipääsetav nii jalgsi, ühistranspordiga kui autoga saabujaile. Õppeklassid  vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, iga õppija jaoks on  piisavalt ruumi ja valgust. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga. Igas ruumis on tahvel, lauad, toolid, ekraan, videoprojektor, kõlarid, CD-mängija. Kõikides ruumides on internetiühendus.

Koolis  on  kontoriruum, kus kasutuses on  printer, koopiamasin, arvutid. Õppijatele on kohv, tee ja maiustused.                                                                                                                                  Kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjalid. Olenevalt vajadusest on võimalus kasutada internetiühendust. Koolitusgruppide suurused on erinevad, kuid eesmärgiks on tagada koolituse jooksul individuaalne areng ning õpimotivatsiooni säilimine.

Õppematerjalide loend: 

 Põhiõpik: Mall Pesti, Helve Ahi “E nagu Eesti”, Kiri-Mari Kirjastus, 2015

Lisaõpikutena kasutatakse:

1. „Eesti keele õpik B1, B2“  Mare Kitsnik; AS Pakett, 2012.

2. „Tere taas!“ Inga Mangus, Merge Mangus, Kirjastus Kirjatark, 2015.

3.  „T nagu Tallinn.“  Mall Pesti, Helve Ahi; TEA, 2013.

4. “K nagu Kihnu” Mall Pesti, Kiri-Mari Kirjastus, 2018

5. “100 teksti.” Enna Muru,  Avita,  2001

6. Eesti keele sõnavara harjutusi. Sirje Rammo,  Tartu Ülikooli Kirjastus, 2003

7. Eesti keele põhisõnavara sõnastik.   http://www.eki.ee/dict/psv/

8. Eesti keele õppekomplekt. B1, Mare Kitsnik,  FIE Mare Kitsnik

9. B1-taseme testid.                                                                                                                                                            

http://web.meis.ee/testest  ja www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid

10.Keeleõppeprogramm:  www.keeletee.ee. 

11. Innove eesti keele B1-taseme eksam:                                                                                             

https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/

12.Eesti keele veebikursus:  www.keeletee.ee   (B1-tase)

13.Eesti-vene ja vene-eesti e-sõnaraamatud. Eesti Keele Instituudi veebilehel www.eki.ee

14. Juhend iseseisvaks keeleõppeks

https://www.meis.ee/bw_client_files/integratsiooni_sihtasutus/public/meis_book_multiple_pictures/35_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_rus_web2.pdf

Lõpetamise tingimused:

Õpiväljundite hindamine on õppeprotsessi osa. Koolituse  jooksul sooritab õppija  iga teema lõpus nii suulise kui ka kirjaliku vahetesti. Kursuse lõpus sooritab õppija lõputesti, kus kontrollitakse nii suulisest kui ka kirjalikust tekstist arusaamist ja grammatika tundmist. Väljundipõhine hindamine põhineb õpiväljunditest tuletatud hindamiskriteeriumidel.

Kirjaliku testi hindamiskriteeriumid: 

 • saab aru olulisemast selgest kirjakeelsest jutust ja lühikestest tekstidest tuttavatel teemadel, millega puutub iga päev kokku tööl, koolis, vabal ajal jne.
 • oskab üldsõnaliselt kirjutada etteantud igapäevateemal või oma huvivaldkonna teemade piires;
 • oskab koostada tuttaval teemal üldsõnalisi seotud tekste;

 Suulise testi hindamiskriteeriumid: 

 • oskab üldsõnaliselt vestelda igapäevateemadel või oma huvivaldkonna teemade piires; 
 • suudab kirjeldada olukordi või sündmusi, unistusi ja tundeid; 
 • oskab lühidalt avaldada arvamust, selgitada oma plaane ja seisukohti;
 • mõistab selgelt edastatud jutu põhisisu.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt. Kool väljastab kursuse lõpetajale tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui õppija on osalenud vähemalt 75% tundidest.  Väiksema osalemisprotsendi korral väljastab kool õppijale tõendi kursusel osalemise kohta. Kui kursuse lõpetaja on sooritanud positiivselt kursuse lõputesti, siis kajastub vastav tulemus ka tema tunnistusel. Positiivseks tulemuseks on vaja sooritada testid vähemalt 65%selt. 

Koolitaja kompetentsus:

Koolitajal on õpetaja kvalifikatsioon ja pikaajaline kogemus täiskasvanutele eesti keele õpetamisel.

ABC keelekoolis töötavad kvalifitseeritud, suurte kogemustega spetsialistid, kes täiendavad pidevalt keeleõppe alal, võtavad osa erinevatest võõrkeeleõpetajate seminaridest ja kursustest nii Eestis kui ka välismaal.

Õppekava kinnitamise aeg: 06.06.2018

Õppekava nimetus: Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus.

Õppekavarühm: Keeleõpe.

Sihtgrupp:

Sihtrühmaks on täiskasvanud, kelle keeleoskuse tase vastab B1-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija:

 • saab aru pikematest kõnedest, ettekannetest, enamiku teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust, töö teema puhul mõistab ka keerukamaid nüansse;
 • mõistab probleemartikleid, kus autorid esitavad erinevaid seisukohti ja hoiakuid, saab aru ilukirjanduslikest tekstidest;
 • kirjutab argumenteeritud ettekannet ja  arvamuskirjutist, esitades poolt- ja vastuväiteid või selgitades erinevate seisukohtade eeliseid ja puudusi;
 • vestleb  ladusalt ja spontaanselt, aktiivselt osaleb aruteludes, väljendab ja põhjendab oma seisukohti, esitab poolt- ja vastuargumente.

Õpingute alustamise tingimused:

B2-taseme kursusel osalemise tingimuseks on eesti keele oskus B1-tasemel. Õppijad on  täiskasvanud, kes on lõpetanud B1- taseme keelekursuse või on sooritanud riikliku B1- taseme eksami. 

Õppe kogumaht:                                                                                                                                     

350 akadeemilist tundi, millest auditoorse töö osakaal on 200 tundi ja iseseisva töö osakaal on 150 akadeemilist tundi. Tundides integreeritakse teoreetiline ja praktiline õpe. Õppematerjalidena kasutatakse klassikalisi vahendeid nagu õpikud ja töövihikud ning lisaks rakendatakse interaktiivset õpet.   

Õppetöövormid:

Õppetöö toimub  auditoorses vormis. Metoodika lähtub kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, mis vaatlevad keelt eelkõige suhtlemisvahendina. Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. 

Kursust korraldatakse kahes vormis: kaks akadeemilist tundi kaks korda nädalas või  neli  tundi kolm korda nädalas. 

Õppesisu teemavaldkondadena:

 • Endast ja teistest rääkimine. Suguvõsa ajalugu, päritolu. Välimus ja isiksus. Elulugu. Töökaaslased ja muud lähikondlased ning nendevaheline läbikäimine. Ankeetide täitmine. 
 • Haridus. Haridussüsteem, koolivõrk, eriala õppimine. Riigi- ja erakoolid. Täiskasvanuõpe, iseõppimine. Õppimisvõimalused Eestis ja välismaal. Huviharidus. Eluskestev õpe. Andekas laps. Essee kirjutamine.
 • Elukutse, amet ja töö.  Vastutustundlik suhtumine oma töösse. Karjäärivõimalused.  Ametite kirjeldamine ja võrdlemine. Töö ja töökoha kirjeldamine. Töökoosolek. Koosoleku protokollimine. Tööotsija meelespea. Tööintervjuu. Motivatsioonikirja kirjutamine.
 • Teenindus. Sisseostud ja hinnad. Olmeteenused ja kaubandus. Teenindusettevõtted ja klienditeenindajad. Ostukohtade võrdlemine. Reklaam. Sisseostude tegemine. Probleemi lahendamine poes. Kaebuse kirjutamine. E-kaubandus. Mood. Riiete ja jalanõude valik kauplustes ja turul. Nõuandmine riietuse kohta. Tellimuste kirjutamine.
 • Igapäevaelu, kodu ja kodukoht. Elukohad ja kolimine. Elukoha kirjeldamine. Koduümbrus. Kodused toimetused. Tulevikukodu. Kodumasinate kasutusjuhendid. Lemmikloomad. Ametlike kirja kirjutamine. Perekond, peresuhted, laste ja vanemate omavaheline mõistmine ning üksteisest hoolimine, viisakusreeglid.
 • Söök ja jook. Igapäevased ja pidulikud toitumisharjumused. Söögi- ja joogivalik. Lauakombed. Tervislik eluviis ja toitumine.
 • Enesetunne, tervis ja heaolu. Elustiil ja tervis. Esmaabi. Arst ja patsient. Enesetunde kirjeldamine. Raviteenused ja raviprotseduurid. Ravimite toime. Taastusravi. Eesti tervisekeskused. Vanadusega kaasnevad probleemid. 
 • Vaba aeg, reisimine, transport ja vaatamisväärsused. Puhkamisvõimalused. Reisimine ja puhkus. Turismitalud. Aktiivne puhkus. Matkamine. Sport.
  Kultuuriüritused. Filmi- ja teatrikunst. Kirjade kirjutamine sh e-kirja kirjutamine.
 • Inimeste suhted ühiskonnas. Õigused ja kohustused. Kuulumine ühingusse, rühmitusse. Lapsepõlv, teismeline laps. Põlvkondade vahelised probleemid. Tolerantsus. Juhtunu kirjeldamine. Vestluse (ka telefonivestluse) põhjal märkmete tegemine.
 • Poliitika, aktuaalsed sündmused. Valimised. Erakonnad, poliitilised vaated. Eesti kui Euroopa Liidu liikmesriik. Seadusandlus ja parlament.  Raha ja maksud. Vananev ühiskond. Vabatahtlikud. Ajateenistus. Ajakirjandus. Ajalehtedest kokkuvõtte tegemine. Uudise kirjutamine. Meedia, elektrooniline meedia, internet, arvutid, koduleheküljed. Arvutisõltuvus.
 • Majandus- ja õigussuhted. Majandussüsteemid ja õiguskord, kodanike ja residentide põhiõigused ja kohustused, usuline vabadus, turvalisus, kuritegu ja karistus.
 • Kultuur ja keeled, keelte õppimine. Identiteedirühma kultuurihuvi ning selle realiseerimise kanalid. Emakeel ja võõrkeeled. Võõrkeelte õppimine. Rahvapärimused, muistendid, muinasjutud, vanasõnad,
 • Keskkond, kohad, loodus ja ilm. Maa- ja linnaelu, urbaniseerumine, globaalprobleemid. Kodukeemia. Prügi sorteerimine ja loodussäästlik tarbimine. Keskkonnaprobleemid ja keskkonnaprojektid. Eesti loodus, ökoturism. Loomade pidamine loomaaias.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Koolil on sõlmitud äriruumide rendileping aadressil  Tartu mnt 16B. ABC Keeltekool asub kesklinnas  ning asukoht on väga hästi ligipääsetav nii jalgsi, ühistranspordiga kui autoga saabujaile. Õppeklassid  vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, iga õppija jaoks on  piisavalt ruumi ja valgust. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga. Igas ruumis on tahvel, lauad, toolid, ekraan, videoprojektor, kõlarid, CD-mängija. Kõikides ruumides on internetiühendus.

Koolis  on  kontoriruum, kus kasutuses on  printer, koopiamasin, arvutid. Õppijatele on kohv, tee ja maiustused.                                                                                                                                  Kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjalid. Olenevalt vajadusest on võimalus kasutada internetiühendust. Koolitusgruppide suurused on erinevad, kuid eesmärgiks on tagada koolituse jooksul individuaalne areng ning õpimotivatsiooni säilimine.

Õppematerjalide loend: 

Põhiõppematerjal: Mall Pesti “K nagu Kihnu”, Kiri-Mari Kirjastus, 2018

Pesti, M., Ahi, H. 2006. „T nagu Tallinn“. Eesti keele õppekomplekt kesktasemele. TEA Kirjastus.

Lisaõpikutena kasutatakse:

 1. Eesti keele õpik B1, B2. Mare Kitsnik,  AS Pakett, 2012.
 2. Eesti keele harjutusvara koos võtmega. Valmis, A., Valmis, L. 2004. TEA Kirjastus
 3. Avatud uksed. Kitsnik, M., Kingisepp, L. 2002. Eesti keele õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele. TEA Kirjastus
 4. 100 teksti. Enna Muru , Avita, 2001
 5. Eesti keele sõnavara harjutusi. Sirje Rammo, Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009
 6. Proovi elu Tallinnas. Hedvig Evert, Suhtlusmäng
 7. Eesti-vene sõnaraamat. http://www.eki.ee/dict/evs/
 8. Keelealased infomaterjalid. http://portaal.eki.ee/keelekogud.html
 9. Eesti keele tasemeeksamid. https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/
 10. B2- taseme testid. http://web.meis.ee/testest/ 
 11. Juhend iseseisvaks keeleõppeks. https://www.meis.ee/bw_client_files/integratsiooni_sihtasutus/public/meis_book_multiple_pictures/35_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_rus_web2.pdf
 12. Efant eesti keele õppekeskkond. http://www.efant.ee/std/

Lõpetamise tingimused:

Õpiväljundite hindamine on õppeprotsessi osa. Koolituse  jooksul sooritab õppija  iga teema lõpus nii suulise kui ka kirjaliku vahetesti. Kursuse lõpus sooritab õppija lõputesti, kus kontrollitakse nii suulisest kui ka kirjalikust tekstist arusaamist ja grammatika tundmist. 

Hindamisel arvestatakse:

 • omandatud teadmiste ja oskuste ulatust, rakendusoskust, esitluse täpsust;
 • vastuste õigsust, põhjendatust ja loogilisust;
 • oskust oma teadmisi ning oskusi väljendada suuliselt ja kirjalikult;
 • vigade arvu ja liiki.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt. Kool väljastab kursuse lõpetajale tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui õppija on osalenud vähemalt 75% tundidest.  Väiksema osalemisprotsendi korral väljastab kool õppijale tõendi kursusel osalemise kohta. Kui kursuse lõpetaja on sooritanud positiivselt kursuse lõputesti, siis kajastub vastav tulemus ka tema tunnistusel. Positiivseks tulemuseks on vaja sooritada testid vähemalt 65%selt. 

Koolitaja kompetentsus:

Koolitajal on õpetaja kvalifikatsioon ja pikaajaline kogemus täiskasvanutele eesti keele õpetamisel.

ABC keelekoolis töötavad kvalifitseeritud, suurte kogemustega spetsialistid, kes täiendavad pidevalt keeleõppe alal, võtavad osa erinevatest võõrkeeleõpetajate seminaridest ja kursustest nii Eestis kui ka välismaal.

Õppekava kinnitamise aeg: 06.06.2018

Õppekavarühm

keeleõpe

Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

1 – Õppe kogumaht on 110 akad. tundi, millest 70 Fundi on kontaktõpet ja 40 Fundi on iseseisvat tööd.

2 – Õppe kogumaht on 180 akad. tundi, millest 140 tundi (1. osa 70t + 2. osa 70t) on kontaktõpet ja 40 tundi iseseisvat tööd.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp – kõigile huvilistele

Õppe alustamise tingimused – õppemaksu tasumine 

Eesmärk 

Õppe eesmärgiks on omandada keeleteadmised, mis aitavad õpilasel end tuntud ja igapäevasituatsioonides väljendada. Keelekasutaja mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Saab aru tekstidest, lauludest ja ka tekstidest kus esinevad passivsed sõnad. Oskab rõhutada kuuldud materjali peamist infot; täpselt eristab erinevate inimeste keeli.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Võrdleb oma pere teiste peredega, oma koolielu teistega. Oskab oma mõtteid edasi öelda.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Oskab malli pealt kirjutada kutset, õnnitluskaardi. Kirjutab oma sõbrale tavalist või elektroonset kirja; lugusid ja etteütlusi.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Vestleb ja vastab küsimustele teemadel (sport, sõbrad ja perekond, igapäevaelu, õppimine ja töö, kodu, toit, ostud, muusika, elustiil, keskkond, pühad). Omatud sõnavara abil räägib oma igapäevastest toimingutest ja harrastustest.

Õppesisu

Sõnavara ~ 500 sõna ja väljendi ulatuses

teema – TUTVUS

teema –  MAJAPIDAMINE

teema – TOIT JA JOOGID

teema – VABA AEG

teema – KOOLIVAHEAEG

teema – ELUKOHT

teema – HAIGUS

teema – IGAPÄEVANE ELU

teema – ORIENTEERUMINE  

KOKKUVÕTE

Õppematerjalid

Manuela Georgiakaki, Elisabeth Graf-Riemann, Christiane Seuthe

Beste Freunde A1,

Charlotte Habersack, Angela Pude, Franz Specht

Menschen A1,

Rolf Brüseke

Starten wir A1

Õppesisu

A2 Sõnavara ~ 700 sõna ja väljendi ulatuses

Teema: Inimesed ja kohad

Teema: Igapäevaelu, armastamine ja vihkamine

Teema: Liikumine punktist A punkti B

Teema: Erakordsed elud

Teema: Elu tänaval

Teema: Õppimine tulevikuks

KOKKUVÕTE

Õppematerjalid

Manuela Georgiakaki, Elisabeth Graf-Riemann, Christiane Seuthe

Beste Freunde A2,

Charlotte Habersack, Angela Pude, Franz Specht

Menschen A2,

Rolf Brüseke

Starten wir A2

Õppemeetodid

Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö.

Õppekeskkond

Õppetöö toimub kaasaegsetes avarates õpperuumides, mis vastavad koolituse nõuetele. Ruumidesse on paigaldatud ventilatsioonisüsteem, küttesüsteem ja koolitusruumide nõuetele vastav valgustus. õpperuumides on mööbel, mis on mõeldud täiskasvanute koolituse läbiviimiseks. Lauad on kerged, õppetööks mõeldud ja võimaldavad läbi viia erinevaid töövorme õppetunni jooksul. Kõikides klassides on tahvel, projektor, arvuti, pabertahvel.

Iseseisva töö kirjeldus

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: kõrgharidusega spetsialist. ABC keelekoolis töötavad kvalifitseeritud, suurte kogemustega spetsialistid, kes täiendavad pidevalt keeleõppe alal, võtavad osa erinevatest võõrkeeleõpetajate seminaridest ja kursustest nii Eestis kui ka välismaal.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 70% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Keeleõpe OÜ registrikood. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja keelekeskuse juhataja poolt.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab keelekeskuse juhataja.

Õppekavarühm

keeleõpe

Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Õppe kogumaht on 200 akad. tundi, millest 140 tundi (1. osa 70t + 2. osa 70t) on kontaktõpet ja 60 tundi iseseisvat tööd.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp – B1 taseme kursusel osalemise eelduseks on A2 tase Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi järgi, mis määratakse testi läbiviimise tulemusena

Eesmärk

Õppe eesmärgiks on viia keeleteadmised sellele tasemele, et õpilane oleks võimeline saama aru infost selges tavakõnes tuttaval teemal nagu töö, kool, vaba aeg jne.

Keelekasutaja mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm. Saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu; saab aru argitekstist, mis on ette kantud teiste inimeste poolt ja telefoni teel saadud sündmused; eristab detaile kuuldud tesktist, kuid eristab sündmuste käiku; kuulab ja leiab lühikeses ettekandes vajalikku informatsiooni. Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu; loeb tekste erinevates funktsionaalsetes stiilides; eristab tekstist vajalikku informatsiooni; erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Oskab kirjutada formaalset ja mitteformaalset kirja; täita küsimustike ja ankeete. Kirjutab esseid kus oskab arutleda, oma nägemusi ja hinnanguid edasi anda

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Oskab vestelda põhiteemadel, kuid esinevad raskused väljendamisega. On tutvunud suhtlemisetiketiga ja oskab seda kasutada ja oskab rahuldavalt suhelda võõrkeeles.

Õppe alustamise tingimused – õppemaksu tasumine

Õppesisu

Sõnavara ~ 800 sõna ja väljendi ulatuses

teema – TÖÖ

teema – VANEMAD

teema – PEREKOND

teema – LOODUS

teema – SAKSLASED

teema – SAKSAMAA

teema – VANAD INIMESED

teema – RAAMATUD

teema – TUTVUS

teema – KOHAD/PAIGAD

KOKKUVÕTE

Õppematerjalid

Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Magdalena Matussek

Sicher B1/B1+,

Charlotte Habersack, Angela Pude, Franz Specht

Menschen B1

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Õppe kogumaht on 200 akad. tundi, millest 140 tundi (1. osa 70t + 2. osa 70t) on kontaktõpet ja 60 tundi iseseisvat tööd.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp – B2 taseme kursusel osalemise eelduseks on B1 tase Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi järgi, mis määratakse testi läbiviimise tulemusena

Õppe alustamise tingimused – õppemaksu tasumine

Õppesisu

Sõnavara ~ 1000 sõna ja väljendi ulatuses

teema –  sõbrad

teema – ettevõttes

teema – massmeedia

teema – pärast kooli

teema – inimese füüsiline seisund

teema – linnade tundmaõppimine

KOKKUVÕTE

Õppematerjalid

Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Magdalena Matussek

Sicher B2,

Eva-Maria Willkop, Claudia Wiemer, Evelyn Müller-Küppers, Dietrich Eggers, Inge Zöllner

Auf neuen Wegen

Õppemeetodid

Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö.

Õppekeskkond

Õppetöö toimub kaasaegsetes avarates õpperuumides, mis vastavad koolituse nõuetele. Ruumidesse on paigaldatud ventilatsioonisüsteem, küttesüsteem ja koolitusruumide nõuetele vastav valgustus. õpperuumides on mööbel, mis on mõeldud täiskasvanute koolituse läbiviimiseks. Lauad on kerged, õppetööks mõeldud ja võimaldavad läbi viia erinevaid töövorme õppetunni jooksul. Kõikides klassides on tahvel, projektor, arvuti, pabertahvel.

Iseseisva töö kirjeldus

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: kõrgharidusega spetsialist. ABC keelekoolis töötavad kvalifitseeritud, suurte kogemustega spetsialistid, kes täiendavad pidevalt keeleõppe alal, võtavad osa erinevatest võõrkeeleõpetajate seminaridest ja kursustest nii Eestis kui ka välismaal.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 70% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Keeleõpe OÜ registrikood. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja keelekeskuse juhataja poolt.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab keelekeskuse juhataja.

Õppekavarühm

keeleõpe

Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

1 – Õppe kogumaht on 110 akad. tundi, millest 70 Fundi on kontaktõpet ja 40 Fundi on iseseisvat tööd.

2 – Õppe kogumaht on 180 akad. tundi, millest 140 tundi on kontaktõpet (1. osa 70t + 2. osa 70t) ja 40 tundi iseseisvat tööd.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp – kõigile huvilistele

Eesmärk

Õppe eesmärgiks on omandada keeleteadmised, mis aitavad õ̃pilasel end tuntud ja igapäevasituatsioonides väljendada. Keelekasutaja mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Saab aru tekstidest, lauludest ja ka tekstidest kus esinevad passivsed sõnad. Oskab rõhutada kuuldud materjali peamist infot; täpselt eristab erinevate inimeste keeli.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Võrdleb oma pere teiste peredega, oma koolielu teistega. Oskab oma mõtteid edasi öelda.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Oskab malli pealt kirjutada kutset, õnnitluskaardi. Kirjutab oma sõbrale tavalist või elektroonset kirja; lugusid ja etteütlusi.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Vestleb ja vastab küsimustele teemadel (sport, sõbrad ja perekond, igapäevaelu, õppimine ja töö, kodu, toit, ostud, muusika, elustiil, keskkond, pühad). Omatud sõnavara abil räägib oma igapäevastest toimingutest ja harrastustest.

Õppe alustamise tingimused – õppemaksu tasumine 

Õppesisu

Sõnavara ~ 500 sõna ja väljendi ulatuses

teema – KOHTUMISED

teema – PORTREED

teema – KESKKOND

teema – ARGIELU, SPORT

teema – ARGIELU

teema – TÖÖ

teema – MEELELAHUTUS

teema – SUHTED

teema – PROJEKTID

KOKKUVÕTTE 

Õppematerjalid

Annie Berthet

Alter ego 1,

Guy Capelle, Robert Menand

le nouveau taxi 1

A2 Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Õppe kogumaht on 180 akad. tundi, millest 140 tundi on kontaktõpet (1. osa 70t + 2. osa 70t) ja 40 tundi iseseisvat tööd.

Õppesisu

Sõnavara ~ 600 sõna ja väljendi ulatuses

teema – PEREKOND

teema – ELUKOHT JA TERVIS

teema – TÖÖ JA VABA AEG

teema – MEEDIA

teema – REISIMINE

teema – TÄHTSAD ASJAD ELUS

KOKKUVÕTE

Õppematerjalid

Annie Berthet

Alter ego 2

Guy Capelle, Robert Menand

le nouveau taxi 2

Õppemeetodid

Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö.

Õppekeskkond

Õppetöö toimub kaasaegsetes avarates õpperuumides, mis vastavad koolituse nõuetele. Ruumidesse on paigaldatud ventilatsioonisüsteem, küttesüsteem ja koolitusruumide nõuetele vastav valgustus. õpperuumides on mööbel, mis on mõeldud täiskasvanute koolituse läbiviimiseks. Lauad on kerged, õppetööks mõeldud ja võimaldavad läbi viia erinevaid töövorme õppetunni jooksul. Kõikides klassides on tahvel, projektor, arvuti, pabertahvel.

Iseseisva töö kirjeldus

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: kõrgharidusega spetsialist. ABC keelekoolis töötavad kvalifitseeritud, suurte kogemustega spetsialistid, kes täiendavad pidevalt keeleõppe alal, võtavad osa erinevatest võõrkeeleõpetajate seminaridest ja kursustest nii Eestis kui ka välismaal.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 70% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Keeleõpe OÜ registrikood. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja keelekeskuse juhataja poolt.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab keelekeskuse juhataja.

Õppekavarühm

keeleõpe

Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Õppe kogumaht on 200 akad. tundi, millest 140 tundi on kontaktõpet ja 60 tundi iseseisvat tööd.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp – B1 taseme kursusel osalemise eelduseks on A2 tase Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi järgi, mis määratakse testi läbiviimise tulemusena

Eesmärk

Õppe eesmärgiks on viia keeleteadmised sellele tasemele, et õpilane oleks võimeline saama aru infost selges tavakõnes tuttaval teemal nagu töö, kool, vaba aeg jne.

Keelekasutaja mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm. Saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu; saab aru argitekstist, mis on ette kantud teiste inimeste poolt ja telefoni teel saadud sündmused; eristab detaile kuuldud tesktist, kuid eristab sündmuste käiku; kuulab ja leiab lühikeses ettekandes vajalikku informatsiooni. Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu; loeb tekste erinevates funktsionaalsetes stiilides; eristab tekstist vajalikku informatsiooni; erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Oskab kirjutada formaalset ja mitteformaalset kirja; täita küsimustike ja ankeete. Kirjutab esseid kus oskab arutleda, oma nägemusi ja hinnanguid edasi anda

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Oskab vestelda põhiteemadel, kuid esinevad raskused väljendamisega. On tutvunud suhtlemisetiketiga ja oskab seda kasutada ja oskab rahuldavalt suhelda võõrkeeles.

Õppe alustamise tingimused – õppemaksu tasumine

Õppesisu

Sõnavara ~ 800 sõna ja väljendi ulatuses

teema – TÖÖ

teema – VANEMAD

teema – PEREKOND

teema – LOODUS

teema – PRANTSLASED

teema – PRANTSUSMAA

teema – VANAD INIMESED

teema – RAAMATUD

teema – TUTVUS

teema – KOHAD/PAIGAD

KOKKUVÕTE

Õppematerjalid

Annie Berthet

Alter ego 3

Guy Capelle, Robert Menand

le nouveau taxi 3

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Õppe kogumaht on 200 akad. tundi, millest 140 tundi on kontaktõpet (1. osa 70t + 2. osa 70t) ja 60 tundi iseseisvat tööd.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp – B2 taseme kursusel osalemise eelduseks on B1 tase Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi järgi, mis määratakse testi läbiviimise tulemusena

Õppe alustamise tingimused – õppemaksu tasumine

Õppesisu

Sõnavara ~ 1000 sõna ja väljendi ulatuses

teema –  sõbrad

teema – ettevõttes

teema – massmeedia

teema – pärast kooli

teema – inimese füüsiline seisund

teema – linnade tundmaõppimine

KOKKUVÕTE

Õppematerjalid

Annie Berthet

Alter ego 4

Guy Capelle, Robert Menand

le nouveau taxi 3/4

Õppemeetodid

Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö.

Õppekeskkond

Õppetöö toimub kaasaegsetes avarates õpperuumides, mis vastavad koolituse nõuetele. Ruumidesse on paigaldatud ventilatsioonisüsteem, küttesüsteem ja koolitusruumide nõuetele vastav valgustus. õpperuumides on mööbel, mis on mõeldud täiskasvanute koolituse läbiviimiseks. Lauad on kerged, õppetööks mõeldud ja võimaldavad läbi viia erinevaid töövorme õppetunni jooksul. Kõikides klassides on tahvel, projektor, arvuti, pabertahvel.

Iseseisva töö kirjeldus

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: kõrgharidusega spetsialist. ABC keelekoolis töötavad kvalifitseeritud, suurte kogemustega spetsialistid, kes täiendavad pidevalt keeleõppe alal, võtavad osa erinevatest võõrkeeleõpetajate seminaridest ja kursustest nii Eestis kui ka välismaal.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 70% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Keeleõpe OÜ registrikood. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja keelekeskuse juhataja poolt.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab keelekeskuse juhataja.

Õppekavarühm

keeleõpe

Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Õppe kogumaht on 180 akad. tundi, millest 140 tundi on kontaktõpet (1. osa 70t + 2. osa 70t) ja 40 tundi iseseisvat tööd.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp – kõigile huvilistele

Eesmärk

Õppe eesmärgiks on omandada keeleteadmised, mis aitavad õpilasel end tuntud ja igapäevasituatsioonides väljendada. Keelekasutaja mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Saab aru tekstidest, lauludest ja ka tekstidest kus esinevad passivsed sõnad. Oskab rõhutada kuuldud materjali peamist infot; täpselt eristab erinevate inimeste keeli.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Võrdleb oma pere teiste peredega, oma koolielu teistega. Oskab oma mõtteid edasi öelda.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Oskab malli pealt kirjutada kutset, õnnitluskaardi. Kirjutab oma sõbrale tavalist või elektroonset kirja; lugusid ja etteütlusi.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Vestleb ja vastab küsimustele teemadel (sport, sõbrad ja perekond, igapäevaelu, õppimine ja töö, kodu, toit, ostud, muusika, elustiil, keskkond, pühad). Omatud sõnavara abil räägib oma igapäevastest toimingutest ja harrastustest.

Õppe alustamise tingimused – õppemaksu tasumine

Sissejuhatus hiina hieroglüüfidesse (joone või grafeemi, võtme mõiste)

214 põhivõtit

Sissejuhatus foneetikasse (silp, toonid), pinyin – hiina keele foneetiline tähestik, 400 põhisilpi (initsiaal ja finaal)

Õppesisu

teema – Tutvus

teema – Pere

teema – Kõrgkool, kool, töö

teema – Toit

teema – Оrienteerumine ruumis

teema – Tervis

teema – Ilm

teema – Ajas orienteerumine

teema – Ostud

KOKKUVÕTE

Õppematerjalid:

www.studychinese.ru

Спешнев Н.А. Введение в китайский язык: фонетика и разговорный язык. СПб 2008 Издательство Каро. + CD + MP3

Строжук А.Г. Введение в китайскую иероглифику. СПб 2010 Издательство Каро

Ли Соци Веселый китайский. 1-3 том

Õppesisu

A2 Sõnavara ~ 700 sõna ja väljendi ulatuses

Teema: Inimesed ja kohad

Teema: Igapäevaelu, armastamine ja vihkamine

Teema: Liikumine 

Teema: Erakordsed elud

Teema: Tänaval

Teema: Õppimine tulevikuks

KOKKUVÕTE

Õppematerjalid

“Standard course HSK 2” Jiang Liping, Wang Feng, Lui Liping, Wang Fang

Textbooks, Workbooks, Digital Resources

Õppemeetodid

Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö.

Õppekeskkond

Õppetöö toimub kaasaegsetes avarates õpperuumides, mis vastavad koolituse nõuetele. Ruumidesse on paigaldatud ventilatsioonisüsteem, küttesüsteem ja koolitusruumide nõuetele vastav valgustus. õpperuumides on mööbel, mis on mõeldud täiskasvanute koolituse läbiviimiseks. Lauad on kerged, õppetööks mõeldud ja võimaldavad läbi viia erinevaid töövorme õppetunni jooksul. Kõikides klassides on tahvel, projektor, arvuti, pabertahvel.

Iseseisva töö kirjeldus

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: kõrgharidusega spetsialist. ABC keelekoolis töötavad kvalifitseeritud, suurte kogemustega spetsialistid, kes täiendavad pidevalt keeleõppe alal, võtavad osa erinevatest võõrkeeleõpetajate seminaridest ja kursustest nii Eestis kui ka välismaal.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 70% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Keeleõpe OÜ registrikood. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja keelekeskuse juhataja poolt.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab keelekeskuse juhataja

Õppekavarühm

keeleõpe

Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Õppe kogumaht on 120 akad. tundi, millest 80 tundi on kontaktõpet ja 40 tundi iseseisvat tööd.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp – kõigile huvilistele

Õppe alustamise tingimused – õppemaksu tasumine

Eesmärk

Õppe eesmärgiks on omandada keeleteadmised, mis aitavad õpilasel end tuntud ja igapäevasituatsioonides väljendada. Keelekasutaja mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Saab aru tekstidest, lauludest ja ka tekstidest kus esinevad passivsed sõnad.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Võrdleb oma pere teiste peredega, oma koolielu teistega. Oskab oma mõtteid edasi öelda.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Oskab malli pealt kirjutada kutset, õnnitluskaardi. Kirjutab oma sõbrale tavalist või elektroonset kirja; lugusid ja etteütlusi.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Vestleb ja vastab küsimustele teemadel (sport, sõbrad ja perekond, igapäevaelu, õppimine ja töö, kodu, toit, ostud, muusika, elustiil, keskkond, pühad). Omatud sõnavara abil räägib oma igapäevastest toimingutest ja harrastustest.

Õppesisu

Teema: Rõõm teiega kohtuda

Teema: Teises riigis

Teema: Linna peal

Teema: Kodu, töö ja pere

Teema: Aeg endale

Teema: Inimesed on hämmastavad

Teema: Loomingulised inimesed

Teema: Lahkumine

Teema: Raha kulutamine

Õppematerjalid

Difusion, 2013

curso de espanol

Audio + MP3

libro de profesor

Class CD:

Aula internacional A1+A2

Jaime Corpas, Eva Garcia, Agustin Garmendia

Õppemeetodid

Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö.

Õppekeskkond

Õppetöö toimub kaasaegsetes avarates õpperuumides, mis vastavad koolituse nõuetele. Ruumidesse on paigaldatud ventilatsioonisüsteem, küttesüsteem ja koolitusruumide nõuetele vastav valgustus, õpperuumides on mööbel, mis on mõeldud täiskasvanute koolituse läbiviimiseks. Lauad on kerged, õppetööks mõeldud ja võimaldavad läbi viia erinevaid töövorme õppetunni jooksul. Kõikides klassides on tahvel, projektor, arvuti, pabertahvel.

Iseseisva töö kirjeldus

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: kõrgharidusega spetsialist. ABC keelekoolis töötavad kvalifitseeritud, suurte kogemustega spetsialistid, kes täiendavad pidevalt keeleõppe alal, võtavad osa erinevatest võõrkeeleõpetajate seminaridest ja kursustest nii Eestis kui ka välismaal.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 70% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Keeleõpe OÜ registrikood. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja keelekeskuse juhataja poolt.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab keelekeskuse juhataja.

Õppekava nimetus:

Algajate kursuse õppekava: hispaania keel A1-A2

Õppekavarühm

keeleõpe

Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

1 – Õppe kogumaht on 110 akad. tundi, millest 70 Fundi on kontaktõpet ja 40 Fundi on iseseisvat tööd.

2 – Õppe kogumaht on 180 akad. tundi, millest 140 tundi on kontaktõpet (1. osa 70t + 2. osa 70t) ja 40 tundi iseseisvat tööd.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp – kõigile huvilistele

Õppe alustamise tingimused – õppemaksu tasumine

Eesmärk

Õppe eesmärgiks on omandada keeleteadmised, mis aitavad õpilasel end tuntud ja igapäevasituatsioonides väljendada. Keelekasutaja mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Saab aru tekstidest, lauludest ja ka tekstidest kus esinevad passivsed sõnad. Oskab rõhutada kuuldud materjali peamist infot; täpselt eristab erinevate inimeste keeli.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Võrdleb oma pere teiste peredega, oma koolielu teistega. Oskab oma mõtteid edasi öelda.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Oskab malli pealt kirjutada kutset, õnnitluskaardi. Kirjutab oma sõbrale tavalist või elektroonset kirja; lugusid ja etteütlusi.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Vestleb ja vastab küsimustele teemadel (sport, sõbrad ja perekond, igapäevaelu, õppimine ja töö, kodu, toit, ostud, muusika, elustiil, keskkond, pühad). Omatud sõnavara abil räägib oma igapäevastest toimingutest ja harrastustest.

Õppesisu

Sõnavara ~ 550 sõna ja väljendi ulatuses

teema – Rõõm teiega kohtuda

teema – Inimene ja perekond

teema – Inimene ja elukeskkond

teema – Kodu ja elamine

teema – Isikud ja suhted 

teema – Elulugu

teema – Meie igapäevane toidulaud

teema – Ilmast meil ja mujal

teema – Kuidas ma veedan oma päeva

KOKKUVÕTE

Õppematerjalid

Francisca Castro Viúdez, Español en marcha 1 y 2. Libro del alumno , SGEL.
Francisca Castro, Uso de la gramática española , nivel elemental, Edelsa.
Francisca Castro Viúdez, Aprende gramática y vocabulario , SGEL.
Prisma comienza: método de español para extranjeros , Edinumen.
Concha Moreno, Avance. Curso de español , SCEL.
Õpikud sisaldavad ka grammatikaharjutusi.
lisamaterjalid

Õppesisu

A2 Sõnavara ~ 700 sõna ja väljendi ulatuses

Teema: Inimesed 

Teema: Igapäevaelu

Teema: Kohad

Teema: Hispaanlased

Teema: Hispaania

Teema: Ümbritsev keskkond

KOKKUVÕTE

Õppematerjalid

“Aula internacional 2” Jaime Corpas, Agustin Garmendia, Carmen Soriano

“Gente Joven 2” Encina Alonso Arija, Matilde Martinez Salles, Neus Sans Baulenas

Libro del alumno, cuarderno de ejercicios

Õppemeetodid

Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö.

Õppekeskkond

Õppetöö toimub kaasaegsetes avarates õpperuumides, mis vastavad koolituse nõuetele. Ruumidesse on paigaldatud ventilatsioonisüsteem, küttesüsteem ja koolitusruumide nõuetele vastav valgustus. õpperuumides on mööbel, mis on mõeldud täiskasvanute koolituse läbiviimiseks. Lauad on kerged, õppetööks mõeldud ja võimaldavad läbi viia erinevaid töövorme õppetunni jooksul. Kõikides klassides on tahvel, projektor, arvuti, pabertahvel.

Iseseisva töö kirjeldus

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: kõrgharidusega spetsialist. ABC keelekoolis töötavad kvalifitseeritud, suurte kogemustega spetsialistid, kes täiendavad pidevalt keeleõppe alal, võtavad osa erinevatest võõrkeeleõpetajate seminaridest ja kursustest nii Eestis kui ka välismaal.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 70% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Keeleõpe OÜ registrikood. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja keelekeskuse juhataja poolt.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab keelekeskuse juhataja.

Õppekava nimetus:

Algajate kursuse õppekava: itaalia keel A1

Õppekavarühm

keeleõpe

Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Õppe kogumaht on 180 akad. tundi, millest 140 tundi on kontaktõpet (1. osa 70t + 2. osa 70t) ja 40 tundi iseseisvat tööd.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp – kõigile huvilistele

Eesmärk

Õppe eesmärgiks on omandada keeleteadmised, mis aitavad õ̃pilasel end tuntud ja igapäevasituatsioonides väljendada. Keelekasutaja mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Saab aru tekstidest, lauludest ja ka tekstidest kus esinevad passivsed sõnad. Oskab rõhutada kuuldud materjali peamist infot; täpselt eristab erinevate inimeste keeli.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Võrdleb oma pere teiste peredega, oma koolielu teistega. Oskab oma mõtteid edasi öelda.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Oskab malli pealt kirjutada kutset, õnnitluskaardi. Kirjutab oma sõbrale tavalist või elektroonset kirja; lugusid ja etteütlusi.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Vestleb ja vastab küsimustele teemadel (sport, sõbrad ja perekond, igapäevaelu, õppimine ja töö, kodu, toit, ostud, muusika, elustiil, keskkond, pühad). Omatud sõnavara abil räägib oma igapäevastest toimingutest ja harrastustest.

Õppe alustamise tingimused – õppemaksu tasumine

Õppesisu

Sõnavara ~ 600 sõna ja väljendi ulatuses

teema – KOHTUMISED

teema – PORTREED

teema – KESKKOND

teema – PEREKOND

teema – ARGIELU

teema – TÖÖ JA VABA AEG

teema – MEELELAHUTUS

teema – SUHTED, PROJEKTID

teema – SPORT

KOKKUVÕTTE

Õppematerjalid

NUOVO PROGETTO ITALIANO (T. MARIN, S. MAGNELLI)

NUOVO ESPRESSO (M. BALI, G. RIZZO)

DOMANI (C. GUASTALLA, C. M. NADDEO)

Õppemeetodid

Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö.

Õppekeskkond

Õppetöö toimub kaasaegsetes avarates õpperuumides, mis vastavad koolituse nõuetele. Ruumidesse on paigaldatud ventilatsioonisüsteem, küttesüsteem ja koolitusruumide nõuetele vastav valgustus. õpperuumides on mööbel, mis on mõeldud täiskasvanute koolituse läbiviimiseks. Lauad on kerged, õppetööks mõeldud ja võimaldavad läbi viia erinevaid töövorme õppetunni jooksul. Kõikides klassides on tahvel, projektor, arvuti, pabertahvel.

Iseseisva töö kirjeldus

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: kõrgharidusega spetsialist. ABC keelekoolis töötavad kvalifitseeritud, suurte kogemustega spetsialistid, kes täiendavad pidevalt keeleõppe alal, võtavad osa erinevatest võõrkeeleõpetajate seminaridest ja kursustest nii Eestis kui ka välismaal.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 70% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Keeleõpe OÜ registrikood. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja keelekeskuse juhataja poolt.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab keelekeskuse juhataja.

Õppekava nimetus:

Algajate kursuse õppekava: jaapani keel A1

Õppekavarühm

keeleõpe

Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Õppe kogumaht on 180 akad. tundi, millest 140 tundi on kontaktõpet (1. osa 70t + 2. osa 70t) ja 40 tundi iseseisvat tööd.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp – kõigile huvilistele

Eesmärk

Õppe eesmärgiks on omandada keeleteadmised, mis aitavad õ̃pilasel end tuntud ja igapäevasituatsioonides väljendada. Keelekasutaja mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Saab aru tekstidest, lauludest ja ka tekstidest kus esinevad passivsed sõnad. Oskab rõhutada kuuldud materjali peamist infot; täpselt eristab erinevate inimeste keeli.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Võrdleb oma pere teiste peredega, oma koolielu teistega. Oskab oma mõtteid edasi öelda.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Oskab malli pealt kirjutada kutset, õnnitluskaardi. Kirjutab oma sõbrale tavalist või elektroonset kirja; lugusid ja etteütlusi.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Vestleb ja vastab küsimustele teemadel (sport, sõbrad ja perekond, igapäevaelu, õppimine ja töö, kodu, toit, ostud, muusika, elustiil, keskkond, pühad). Omatud sõnavara abil räägib oma igapäevastest toimingutest ja harrastustest.

Õppe alustamise tingimused – õppemaksu tasumine

Õppesisu

Sissejuhatus jaapani hieroglüüfidesse (joone või grafeemi, võtme mõiste)

Sissejuhatus foneetikasse (silp, toonid), jaapani keele foneetiline tähestik

teema – Uued sõbrad, (Xはyです)

teema – Mina, (下さい、どうぞ、おねがいします)

teema – Pere, (ませんか)

teema – Ilm, (たくさん)

teema – Okinawa reis, (ましょう/ましょうか)

teema – Päev, ~てvorm (~てください)

teema – Tervis, + に行く

teema – Toit, (~ から)

teema – Kultuur, (なる)

teema – Puhkuse pärast, + たい

teema – Haigus 

KOKKUVÕTTE

Õppematerjalid

Genki I Textbook Eri Banno, Yutaka Ohno, Yoko Sakane, Chikako Shinagawa

The Japan Times 2004

Genki I Workbook Eri Banno, Yutaka Ohno, Yoko Sakane, Chikako Shinagawa

The Japan Times 2005

Genki I Audio (lessons 1-6) Eri Banno, Yutaka Ohno, Yoko Sakane, Chikako Shinagawa

The Japan Times 2004

Genki I Audio (lessons 7-12) Eri Banno, Yutaka Ohno, Yoko Sakane, Chikako Shinagawa

The Japan Times 2004

lisamaterjalid

http://www.languages-study.com/japanese-links.html

Õppemeetodid

Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö.

Õppekeskkond

Õppetöö toimub kaasaegsetes avarates õpperuumides, mis vastavad koolituse nõuetele. Ruumidesse on paigaldatud ventilatsioonisüsteem, küttesüsteem ja koolitusruumide nõuetele vastav valgustus. õpperuumides on mööbel, mis on mõeldud täiskasvanute koolituse läbiviimiseks. Lauad on kerged, õppetööks mõeldud ja võimaldavad läbi viia erinevaid töövorme õppetunni jooksul. Kõikides klassides on tahvel, projektor, arvuti, pabertahvel.

Iseseisva töö kirjeldus

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: kõrgharidusega spetsialist. ABC keelekoolis töötavad kvalifitseeritud, suurte kogemustega spetsialistid, kes täiendavad pidevalt keeleõppe alal, võtavad osa erinevatest võõrkeeleõpetajate seminaridest ja kursustest nii Eestis kui ka välismaal.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 70% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Keeleõpe OÜ registrikood. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja keelekeskuse juhataja poolt.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab keelekeskuse juhataja.

Õppekava nimetus:

Algajate kursuse õppekava: vene keel A1

Õppekavarühm

keeleõpe

Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Õppe kogumaht on 180 akad. tundi, millest 140 tundi on kontaktõpet (1. osa 70t + 2. osa 70t) ja 40 tundi iseseisvat tööd.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp – kõigile huvilistele

Õppe alustamise tingimused – õppemaksu tasumine

Eesmärk

Õppe eesmärgiks on omandada keeleteadmised, mis aitavad õ̃pilasel end tuntud ja igapäevasituatsioonides väljendada. Keelekasutaja mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Saab aru tekstidest, lauludest ja ka tekstidest kus esinevad passivsed sõnad. Oskab rõhutada kuuldud materjali peamist infot; täpselt eristab erinevate inimeste keeli.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Võrdleb oma pere teiste peredega, oma koolielu teistega. Oskab oma mõtteid edasi öelda.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Oskab malli pealt kirjutada kutset, õnnitluskaardi. Kirjutab oma sõbrale tavalist või elektroonset kirja; lugusid ja etteütlusi.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Vestleb ja vastab küsimustele teemadel (sport, sõbrad ja perekond, igapäevaelu, õppimine ja töö, kodu, toit, ostud, muusika, elustiil, keskkond, pühad). Omatud sõnavara abil räägib oma igapäevastest toimingutest ja harrastustest.

Õppesisu 

A1 Sõnavara ~ 550 sõna ja väljendi ulatuses

Teema: Rõõm teiega kohtuda

Teema: Mina

Teema: Inimene ja perekond

Teema: Kodu, töö ja pere

Teema: Aeg endale

Teema: Kodu ja elamine

Teema: Loomingulised inimesed

Teema: Linna peal

Teema: Raha kulutamine

KOKKUVÕTE

Õppematerjalid

Поповская, Лисоченко: Русский язык для иностранцев. Практикум. Учебное пособие

Курмаева, Шустикова, Атабекова: Русские глаголы. Формы и контекстное употребление. Учебное пособие

Чепкова, Мартыненко, Степанян: Русские фразеологизмы. Узнаем и Учим. Учебное пособие

Õppemeetodid

Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö.

Õppekeskkond

Õppetöö toimub kaasaegsetes avarates õpperuumides, mis vastavad koolituse nõuetele. Ruumidesse on paigaldatud ventilatsioonisüsteem, küttesüsteem ja koolitusruumide nõuetele vastav valgustus. õpperuumides on mööbel, mis on mõeldud täiskasvanute koolituse läbiviimiseks. Lauad on kerged, õppetööks mõeldud ja võimaldavad läbi viia erinevaid töövorme õppetunni jooksul. Kõikides klassides on tahvel, projektor, arvuti, pabertahvel.

Iseseisva töö kirjeldus

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: kõrgharidusega spetsialist. ABC keelekoolis töötavad kvalifitseeritud, suurte kogemustega spetsialistid, kes täiendavad pidevalt keeleõppe alal, võtavad osa erinevatest võõrkeeleõpetajate seminaridest ja kursustest nii Eestis kui ka välismaal.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 70% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Keeleõpe OÜ registrikood. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja keelekeskuse juhataja poolt.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab keelekeskuse juhataja

Õppekava nimetus:

Algajate kursuse õppekava: soome keel A1

Õppekavarühm

keeleõpe

Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

1 – Õppe kogumaht on 110 akad. tundi, millest 70 Fundi on kontaktõpet ja 40 Fundi on iseseisvat tööd.

2 – Õppe kogumaht on 180 akad. tundi, millest 140 tundi on kontaktõpet (1. osa 70t + 2. osa 70t) ja 40 tundi iseseisvat tööd.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp – kõigile huvilistele

Õppe alustamise tingimused – õppemaksu tasumine

Eesmärk

Õppe eesmärgiks on omandada keeleteadmised, mis aitavad õpilasel end tuntud ja igapäevasituatsioonides väljendada. Keelekasutaja mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Saab aru tekstidest, lauludest ja ka tekstidest kus esinevad passivsed sõnad. Oskab rõhutada kuuldud materjali peamist infot; täpselt eristab erinevate inimeste keeli.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Võrdleb oma pere teiste peredega, oma koolielu teistega. Oskab oma mõtteid edasi öelda.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Oskab malli pealt kirjutada kutset, õnnitluskaardi. Kirjutab oma sõbrale tavalist või elektroonset kirja; lugusid ja etteütlusi.

Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu. Vestleb ja vastab küsimustele teemadel (sport, sõbrad ja perekond, igapäevaelu, õppimine ja töö, kodu, toit, ostud, muusika, elustiil, keskkond, pühad). Omatud sõnavara abil räägib oma igapäevastest toimingutest ja harrastustest.

Õppesisu 

A1 Sõnavara ~ 550 sõna ja väljendi ulatuses

Teema: Inimene

Teema: Mina

Teema:  Minu perekond

Teema: Minu kodu, töö ja pere

Teema: Aeg endale

Teema: Kodu ja elamine

Teema: Loomingulised inimesed

Teema: Linna peal

Teema: Raha kulutamine

KOKKUVÕTE

Õppematerjalid

Ю.И. Марциной “Финский язык для русских”

Виктория Чернявская. Финский язык (практический курс). СПб, Глосса, 1997.

Maria Mullonen, Elia Hämäläinen, Leena Silfverberg. Puhutaan Suomea

Aaltio, Maija-Helikki. Finnish For Foreigners. Otava Kustannusosakeyhtiö, 1997, Finland

Õppemeetodid

Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö.

Õppekeskkond

Õppetöö toimub kaasaegsetes avarates õpperuumides, mis vastavad koolituse nõuetele. Ruumidesse on paigaldatud ventilatsioonisüsteem, küttesüsteem ja koolitusruumide nõuetele vastav valgustus. õpperuumides on mööbel, mis on mõeldud täiskasvanute koolituse läbiviimiseks. Lauad on kerged, õppetööks mõeldud ja võimaldavad läbi viia erinevaid töövorme õppetunni jooksul. Kõikides klassides on tahvel, projektor, arvuti, pabertahvel.

Iseseisva töö kirjeldus

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: kõrgharidusega spetsialist. ABC keelekoolis töötavad kvalifitseeritud, suurte kogemustega spetsialistid, kes täiendavad pidevalt keeleõppe alal, võtavad osa erinevatest võõrkeeleõpetajate seminaridest ja kursustest nii Eestis kui ka välismaal.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 70% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Keeleõpe OÜ registrikood. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja keelekeskuse juhataja poolt.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab keelekeskuse juhataja

 

CALL ME
+
Call me!
Call Now ButtonCall