fbpx

Keeltekoolist

Ettevõttel on esitatud majandustegevusteate ning ettevõte tegutseb vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele.

Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

Üldsätted

1.1 Keeleõpe OÜ (ABC Keeltekool) korraldab täiskasvanutele suunatud keeleõppe täiendkoolitust.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 ABC Keeltekool kõikidel õpetajatel on erialane kõrgharidus. Kõik koolitajad omavad töökogemust täiskasvanute koolitamises.

2.2 Õppekvaliteedi tagamiseks viiakse läbi regulaarseid õpetajate täiendkoolitusi (näiteks, Õppemajas, Kirjanduses Dialoog, Eesti Rahvusraamatukogus). ABC Keeltekooli õpetajad osalevad ka muudel metoodika-alastel koolitustel nii Eestis kui välismaal.

2.3 Õpetajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasisideküsitluse põhjal.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Kõik kursused on ABC Keeltekool kodulehel üleval vähemalt kaks kuud enne kursuse algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel oleva registreerumisvormi kaudu. Registreerudes saavad õppidasoovijad määratleda endale sobivaimaid kursuse toimumise ajad ja kirjeldada oma eelnevat õpikogemust. Saadud infot võetakse arvesse õppegruppide komplekteerimisel.

3.2 Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust. Kursusele registreeruda soovijad suunatakse sooritama keeletaseme on-line testi, mis asub ABC Keeltekooli kodulehel.

3.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumhide ja õppematerjalide kohta hiljemalt kursuse alguse eelneval nädalal.

3.4 Keelekoolituse läbiviimiseks on loodud õppimist toetav keskkond.

3.5 ABC Keeltekooli õppeklassid asuvad Tallinnas, aadressil Tartu mnt. 16B, 3. korrus. Kõik õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga ja internetiühendusega.

3.6 ABC Keeltekoolis on kõikidele õppijatele kättesaadav joogivesi, kohv, tee.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

4.1 Iga kursuse lõpul täidavad osalejad tagasisideküsitluse, kus annavad hinnangu kursuse sisule, enda keelealasele arengule, õppematerjalidele, õppemetoodikale, tundide ülesehitusele (tempo, õhkkond, selgituste arusaadavus, õpitava keele praktiseerimise võimalused jm) õpetaja tööle ja kursuse korralduslikule poolele ning teevad ettepanekuid õppetöö sisu ja vormi täiustamiseks. (telefoni teel, emaili teel, isiklikus vestluses).

4.2 Tagasisideküsitluste info analüüsitakse, selle tulemusi arutatakse koos õpetajate ja juhtkonnaga. Kord aastas tehakse koondanalüüs, mis jääb aluseks edasise õppekvaliteedi töö korralduse parendamisele.

Õppekorralduse alused

ABC Keeltekooli õppekorralduse alused.

1. Üldsätted

1.1. Keeleõpe OÜ (registrikood:14351312) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2. Keeleõpe OÜ on täiskasvanute koolitusasutus (majandustegevusteade nr 293961; õppekava rühm: keeleõpe).

1.3. Keeleõpe OÜ tegutseb tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimisega Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkirja alusel 26.06.2018 nr 1.1-3/18/170.

1.4. Õppetöö viiakse läbi aadressil Tartu mnt. 16B, Tallinn, Harjumaa asuvates ruumides.

1.5. Koolitused (avatud kursused, individuaalõppe tunnid) toimuvad koolituskalendri alusel, mis avaldatakse ABC Keeltekooli veebilehel aadressil www.abckeeltekool.ee

1.6. Avatud kursused toimuvad aastaringi. Ettevõtte- ja organisatsioonisiseste koolituste puhul viiakse koolitus läbi ettevõtte ja õppijate vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.7. Eesti keele A2- taseme, B1- taseme ja B2- taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud kursused vene keele baasil toimuvad grupiõppena.

1.8. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).

1.9. Keeleõpe OÜ asjaajamiskeel on eesti-, vene või inglise keel.

1.10. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:

• õppekava nimetus;

• õppekavarühm;

• õpiväljundid;

• õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel

• õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

• õppe sisu;

• õppekeskkonna kirjeldus;

• õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

• lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

• koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Kõik õppekavad vadatakse läbi ja täiendatakse iga aasta.

2. Keeleõpe OÜ täienduskoolituste vormid:

2.1. Grupiõpe s.o. õppevorm, kus keeleõpe toimub 6-8 inimesega grupis, kelle keeletase on sarnane.

2.2. Minigrupiõpe- s.o. õppevorm, kus keeleõppes osaleb korraga 3 kuni 5 sarnasel keeletasemel õppijat.

2.3. Individuaalõpe- s.o. õppevorm, kus keeleõppes osaleb korraga 1 kuni 2 õppijat.

2.4. Skype õpe – s.o. individuaalõppevorm, mille tunnid viiakse läbi skype vahendusel.

2.5. Eesti keele A2, B1, B2 – tasemete tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud kursused. Tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse eesmärk on mitte-eestikeelse õppija eesti keele oskuse arendamine tasemeeksamiks valmistumisel. ABC Keeltekoolis on eestikeelse õppekava lõpetamise tingimus eesti keele oskus vastavalt A2, B1 ja B2-tasemel. Keeleoskustasemeid mõistetakse siin ja edaspidi Euroopa keeleõppe raamdokumendi järgi.

2.6. Ettevõtte- ja organisatsioonisisesed keeltekoolitused – ABC Keeltekool pakub organisatsioonisisese keeltekoolituse teenust, koostades just iga ettevõtte konkreetsetest vajadustest lähtuva keelekoolituse õppekava.

3. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

3.1. Keeleõpe OÜ kogub õppijate kohta järgmisi andmeid:

• nimi

• kontakttelefon

• e-post

• isikukood

Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks, samuti Maksu- ja Tolliametis õppija koolituskulude deklareerimiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

4. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine:

4.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab ABC Keeltekooli kodulehel aadressil www.abckeeltekool.ee või telefoni teel +37256181828.

4.2. Interneti teel registreerunud saavad automaatse registreerumise kinnituse e-posti aadressile, mille nad sisestasid koolitusele registreerudes kodulehe registreerimisvormile.

4.3. Koolitusele registreerumise tähtaeg on vähemalt üks tööpäev enne koolituse toimumise algust.

4.4. Kursustele registreerunutele saadetakse e-posti teel kinnitused hiljemalt 2 päeva enne koolituse algust, millel on lisatud täpne koolituse toimumisaeg ja koolituse kestus.

4.5. Õppijal on õigus saada täiendavat infot emaili teel info@abckeeltekool.ee ja telefoni teel 56181828.

5. Koolitusgrupi komplekteerimine

5.1. ABC Keeltekooli õppegruppide moodustamise aluseks on õppijate keeleoskustase kursuse alguses, samuti õppijate eelistused kursuse toimumise aegade osas

5.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel osalejate nimekiri ehk õppegrupi nimekiri.

5.3. Koolitusel õppimist saavad alustada osalejad, kes on ennast eelnevalt registreerinud ning, kes on määratlenud oma keeleoskustaseme.

5.4. ABC Keeltekoolis õppima asunud isikuga sõlmitakse koolitusleping.

5.5. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud osalejale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud osalejale väljastatakse tõend.

5.6.Koolituse kohta tagasiside saamiseks toimuvad isiklikud vestlused kooli juhatajaga.

5.7. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel, mis väljastatakse õppetöö esimese nädala jooksul. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

5.8. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille suurus ja maksetähtajad fikseeritakse koolituslepingus.

5.9. ABC Keeltekool ei väljasta tunnistust või tõendit koolitusel osalemise kohta kui õppetasu ei ole makstud täies mahus.

6. ABC Keeltekool kohustub:

6.1. Komplekteerima keelegrupid vastavalt õppijate keeletasemele.

6.2. Läbi viima keelekursuse vastavalt kursuse õppekavale.

6.3 Pidama tundide toimumise kohta arvestust.

6.4. Õpetaja haiguse tõttu või mõnel muul põhjusel ärajäänud tunnid läbi viima õppijatega kokkuleppel nendega eelnevalt kokkulepitult ja nendele sobival ajal.

6.5. ABC Keeltekoolil on õigus mitte tagastada tasu õppijatele katkestatud kursuse eest.

6.6. ABC Keeltekooli on õigus kursuse gruppi mitte avada kui on registreerunud kavandatavast grupi suurusest vähem inimesi.

6.7. ABC Keeltekooli on õigus muuta kursuse tundide arvu ja hinda kui õppegruppi on registreerunud eeldatust vähem inimesi, teavitades muutustest grupi liikmeid.

6.8. ABC Keeltekooli ei tasaarvelda õppijaga puudutud tundide maksumust.

7. Õppija kohustub:

7.1. Osalema kursustel, millele ta on registreerunud või oma osalust kinnitanud kirjalikult taasesitatavas vormis.

7.2. Õigeaegselt tasuma keelekursuse maksumuse ABC Keeltekooli poolt väljastatud arve alusel.

7.3. Õppijal on õigus tasuda keelekursuste eest osade kaupa, maksimaalselt kuni kolmes osas konkreetse ABC Keeltekooli poolt kehtestatud maksegraafiku alusel.

7.4. Õppijal on õigus loobuda keelekursusest hiljemalt peale teist tundi, hilisem loobumine ei vabasta õppijat kursuse eest tasumisest.

7.5. Õppija on kohustatud teatama ABC Keeltekoolile oma puudumisest individuaalõppe tunnist vähemalt 24 tundi ette. Teatamise kohustuse mittetäitmisel on Õppija kohustatud tasuma tundide eest täies ulatuses.

7.6. Õppijal on õigus eraisikuna koolituste eest tasudes taotleda Maksu- ja Tolliametist tuludeklaratsiooni esitamisel tulumaksutagastust 20% koolituskuludest.

ABC Keeltekooli õppekorralduse kord kehtib alates 01.08.2019

Hinnakiri

Ühe akadeemilise tunni hind: grupiõpe – (6 – 8 inimest ) – 6 eur (1 ak. t. – 45 minutit), testimine + keelekonsultatsioon on tasuta,

õpikud tuleb osta Õpilasel ise, õppemaks neid ei sisalda.

Dokumendid:

Koolitusleping

Keeleõpe OÜ-le on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tegevusluba eesti keele taseeksamiks ettevalmistavate koolituste korraldamiseks keeleoskustasemetel A2, B1, B2. Tegevusloa käskkirja nr.1.1-3/18/170, väljastamise kuupäev 26.06.2018.

Tegevusloaga koolituse läbimisel ja eksami sooritamisel on võimalik raha tagasi saada. See on võimalik eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistavate koolituste puhul: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/eesti-keele-oppe-kulude-huvitamine/

CALL ME
+
Call me!
Call Now ButtonCall